Security Management


Verklig säkerhet

Idag är säkerhet ofta en strategisk fråga på ledningsnivå. Trots ramverk för informations- och IT-säkerhet i form av policys, riktlinjer och instruktioner upplever många organisationer att deras verksamhetskritiska system inte är säkra. Många gånger är det efterlevnaden av ramverken som inte är tillräcklig, vilket resulterar i anmärkningar i säkerhetsrevisioner och störande säkerhetsincidenter.

Vi hjälper våra kunder att ta kontroll över säkerheten genom att arbeta med säkerhetsstyrning. Cybercoms Security Management fokuserar på hur man skapar rätt säkerhetsnivå i en verksamhet, hur man genomdriver den och skapar varaktiga och kontrollerbara resultat. Säkerhetsstyrning är ett sätt att identifiera en optimal säkerhetsnivå och fokusera säkerhetsarbetet på de områden där nyttan är störst.

Säkerhetsstyrning kan appliceras på hela verksamheten, allt från utvecklingsprojekt, verksamhetsprocesser eller ett enskilt system. Vårt arbetssätt präglas av det praktiska införandet. Vi lägger huvuddelen av vårt arbete på att lära kunden att arbeta med decentraliserad säkerhetsstyrning i den egna organisationen. Vårt operativa angreppssätt resulterar i omedelbara och nyttiga effekter för kunden.

Cybercoms Security Management innehåller en uppsättning metoder, verktyg och erfarenheter som underlättar för kunden att arbeta med en decentraliserad säkerhetsstyrning.


Mikael Sundberg

Sales Manager Security

Ring kontakt
Maila kontakt