Vårt ansvar


Hög etik ska genomsyra våra affärer och vår verksamhet. Vår uppförandekod styr vårt agerande i alla länder där vi är verksamma och affärsetik är en stående punkt på ledningsgruppens agenda.

Vårt agerande

Sedan 2014 genomför våra medarbetare en onlinebaserad kurs i anti-korruptionsfrågor. Utbildningen baseras på vår kod för affärsetik och uppförande samt olika möjliga dilemman att ta ställning till. Under 2018 hade Cybercom inte några fall av korruption eller diskriminering.

Informationssäkerhet

För Cybercom innebär informationssäkerhet vår förmåga att säkerställa önskad sekretess, riktighet och tillgänglighet både för våra interna och våra kunders system och information. Cybercoms och våra kunders system ska hanteras på ett tryggt sätt och effekten av eventuella säkerhetsincidenter ska inte riskera att allvarligt skada våra kunders eller vår egen verksamhet. Cybercom bedriver ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, med utgångspunkt i vår policy för informationssäkerhet.

Kundernas integritet

Cybercom arbetar aktivt med att efterleva de regelverk som idag finns inom integritetsskydd som t.ex. EU:s Dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, (GDPR). Arbetet bedrivs både internt och i uppdrag för kund. Under 2018 har Cybercom inte haft några fall av förlust av kunddata.