Internt miljöarbete


Policy och hantering

Miljö ingår i Cybercoms uppförandekod. Cybercoms negativa miljöpåverkan ska minska, verksamheten ska agera utifrån försiktighetsprincipen och bidra genom teknikutveckling. Som komplement till uppförandekoden har Cybercom en miljöpolicy som inriktas på långsiktigt hållbara affärer.

Cybercom har ett miljöledningssystem. Den svenska delen av systemet är certifierat enligt ISO 14001. Miljöarbetet leds och följs upp av bolagets miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner.

Varje kontor anpassar de övergripande miljömålen och handlingsplanerna till de egna förutsättningarna. Internt har Cybercom kommit förhållandevis långt på miljöområdet. Externt hjälper Cybercom kunderna att implementera lösningar för minskad negativ och ökad positiv miljöpåverkan. Läs om Cybercoms arbete inom ramen för Fossilfritt Sverige här.

Aktiviteter

Som tjänsteföretag satsar Cybercom främst på att minska miljöpåverkan från resor, dels i tjänsten och dels till och från arbetet. Dessa insatser gynnas av att medarbetarna i stor utsträckning använder olika IT-lösningar för kommunikation internt och med kunder. Det har inte bara minskat resandet utan också bidragit till effektivare samarbete.

Medarbetare och kunder informeras om hur Cybercoms kontor kan nås med kollektiva färdsätt. Alla kontor har omklädningsrum med dusch för att underlätta att cykla eller springa till jobbet.

Mål och utfall

Cybercom är noga med inköpen och ställer krav på hyresvärdarna att ha bra avfallshantering. Den negativa påverkan ska minska och Cybercom har identifierat tjänsteresor som det viktigaste nyckeltalet där bolaget kan påverka mest. Resor mäts, styrs och följs upp.

Över tid har Cybercom gjort framsteg på miljöområdet, framförallt när det gäller resor. Tjänsteresorna har minskat och fler resor görs med tåg istället för med flyg. Bolaget har nästan inga tjänstebilar.

Under 2018 hade Cybercom problem med att mäta och följa upp tjänsteresor då reseleverantören bytte bokningssystem. Cybercom har fått komplettera med manuell uppföljning i redovisningskvitton, och genomför nu en ny upphandling av reseleverantör, för bättre möjlighet till mätning och uppföljning.

Utsläppen är fortfarande mindre än då mätningarna påbörjades, och sammantaget anser Cybercom att verksamhetens miljöpåverkan ligger på en acceptabel nivå.