Making Progress


Kompletterande hållbarhetsinformation

Vi samarbetar med Östsvenska handelskammaren och Arbetsförmedlingen där vi erbjuder nyanlända praktik och därmed möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Förhoppningen är att erbjuda deltagarna anställning eller att föra ihop dem med partners eller rekryteringsfirmor som kan matcha dem inom sina nätverk.

Jämnare könsfördelning hör till bolagets övergripande målsättningar: vi ska vara 30 procent kvinnor i slutet av 2020. Målet är satt mot bakgrund av att fördelningen 70/30 råder bland nyutexaminerade från tekniska utbildningar i Cybercoms verksamhetsländer. Vi möter målet på styrelse- och ledningsnivå: styrelsen består av tre kvinnor och sex män och bland ledande befattningshavare finns 32 kvinnor och 89 män. På totalen har vi en bit kvar – vid årets utgång var fördelningen mellan män och ­kvinnor i Cybercom 81/19 procent.

 

Hälsa och säkerhet

Cybercom verkar för en god arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa och välmående, bland annat genom att matcha rätt person med rätt uppdrag, ge möjlighet till variation och utveckling i arbetet och fördela uppgifterna för att minimera stress. Vi strävar efter att tillgodose önskemål om flexibel arbetstid.

Vi jobbar i kontorsmiljö i egna lokaler eller hos kund. Eftersom vi spenderar mycket tid framför datorer är det viktigt att variera sin ­arbetsställning. Cybercoms lokaler rymmer olika slags arbetsplatser och vi uppmuntrar till rörelse genom exempelvis bordtennis på kontoren. Cybercoms största arbetsmiljö- och hälsorisker är förslitningsskador och stressrelaterade besvär.

Bedömningen är att den nya ledarstrukturen med kompetensteamledare också främjar ­medarbetarnas välbefinnande. Tätare kontakt med en chef inom samma kompetensområde medför förståelse och möjlighet att fånga upp utmaningar tidigt.

Under året uppgick sjukfrånvaron i Cybercom till 2,8 procent. Inga arbetsplatsolyckor rapporterades.

 

Hantering av HR-frågor

Ett antal policyer och rutiner ligger till grund för Cybercoms hantering av medarbetarfrågor. Till de viktigaste hör vår uppförandekod, policy och rutin för arbetsmiljöområdet, mångfaldspolicy, jämställdhetsplan samt rutin vid kränkande ­särbehandling.

HR-arbetets syfte och mål är i allt väsentligt lika i hela Cybercom, däremot kan tillvägagångssätten skilja sig åt. Vi planerar för ökad samverkan och effektivitet inom koncernen, bland annat med hjälp av gemensamma ­systemstöd.