Hållbarhetsredovisning


Vi på Cybercom tycker att det är viktigt att ta ansvar för hur människor, miljö och samhälle påverkas av vår verksamhet och i förlängningen våra kunders. Vi arbetar aktivt med att minska vår egen påverkan på miljön och driver en dialog kring vad som är väsentligt ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett konsultbolags största potential ligger förstås i möjligheten att påverka kunder, och därigenom deras användare och slutkunder. Vårt erbjudande omfattar innovativa, säkra och effektiva lösningar som ska bidra till lönsamhet och hållbar utveckling genom exempelvis energi- och kostnadsbesparingar och framförallt minskad användning av ändliga resurser.

Hållbarhetsredovisning 2019

 

Cybercom hållbarhetsredovisar årligen. Hållbarhetsredovisningen motsvarar Cybercoms lagstadgade hållbarhetsrapport och har tagits fram utifrån de krav som ställs i årsredovisningslagen (ÅRL) samt GRI Standards, alternativ Core. Hållbarhetsredovisningen utgör också Cybercoms årliga redovisning till FN:s Global Compact.

Tidigare års hållbarhetsredovisningar: 

Hållbarhetsredovisning 2018

Hållbarhetsredovisning 2017

Hållbarhetsredovisning 2016

Hållbarhetsredovisning 2015

Hållbarhetsredovisning 2014

Bilaga GRI index

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2011

Hållbarhetsredovisning 2010