Snabbare digitalisering av finska offentliga tjänster genom Cybercom


2015-01-15, 08:15
Cybercom fick förtroendet att implementera den finska regeringens e-identifieringstjänster och administrering av roller och behörigheter kopplade till den. Uppskattat totalt värde av affären är 2-2.500.000 euro och uppdraget löper över 2015-2017.

Vid digitala tjänster krävs det att tjänsteanvändarnas digitala identitet kan säkerställas. Därför förnyas nu infrastrukturen för digital identifiering i Finland. Identifieringstjänsten behövs för att den offentliga förvaltningen ska få ett enhetligt och kostnadseffektivt sätt att identifiera användare av digitala tjänster med hjälp av de verktyg för stark autentisering som finns på marknaden. Verktygen för stark autentisering är för närvarande identitetskort, bankernas Tupas-identifiering och operatörernas mobilcertifikat.

”Framåt kommer urvalet av verktyg för autentisering att kompletteras med nya starka identifieringsverktyg. De skapas utifrån marknadsutvecklingen och av ett utvalt förtroendenätverk av leverantörer av identifieringstjänster. Ett lagförslag som utgör grunden för detta nätverk har lämnats till riksdagen för behandling”, säger direktör Janne Viskari på Befolkningsregistercentralen.

Digitaliseringen av tjänsterna inom den finska offentliga sektorn utvecklas i rask takt. Syftet är att förenkla och underlätta de digitala myndighetskontakterna för medborgare, företag och organisationer samt effektivisera myndigheternas ömsesidiga digitala funktioner. Nu kan även utvecklingen av digital identifiering ta fart. Befolkningsregistercentralen har efter ett anbudsförfarande beslutat att anlita Cybercom som leverantör av den offentliga förvaltningens identifieringstjänst. Cybercom ska designa, utveckla och implementera tjänsterna samt även underhålla dem.

Ett exempel på möjliga nya identifieringssätt är fjärravlästa identifikatorer.

”Utgångspunkten är att man även framöver kan identifiera sig på många olika sätt. Huvudsaken är att identifieringen är både bekant och säker för användarna. Därför planerar och implementerar vi en flexibel lösning”, säger Timo Laaksonen, kundansvarig Cybercom.

I framtiden måste finländarna ha identifieringsverktyg som är kompatibla på EU-nivå och som uppfyller EU:s kvalitets- och säkerhetskrav.

Lättanvänd och anpassningsbar

· Utöver den offentliga förvaltningens identifieringstjänst skapar Cybercom, så som kommunicerats tidigare, också en servicevy som samlar den offentliga förvaltningens tjänster i en lättanvänd helhet. I sin egen vy kan användare vars identitet har säkerställts genom stark autentisering kontrollera sina registeruppgifter, till exempel skatte-, fordons- eller fastighetsuppgifter. 
· Medborgaren kan också ta emot påminnelser och meddelanden i den egna vyn, till exempel när tiden för kontroll av skattedeklarationen går ut eller när ett stödbeslut har kommit. Det går också att inkludera tjänster från företag.
· Medborgaren kan själv redigera och anpassa servicevyn i både datorer och mobila enheter.

Infrastruktur för digitala tjänster 

· Finska regeringen vill att Finland ska ha en nationell elektronisk identifieringsarkitektur där tjänsterna hålls uppdaterade och är säkra och lättanvända. 
· En ny lag om autentisering och digitala signaturer träder i kraft den 1 januari 2016. 
· Infrastrukturen för digitala tjänster kallas det nationella servicearkitekturprogrammet. Den mest synliga delen av detta för medborgarna är servicegränssnittet, som varje användare kan anpassa efter behov. 
· För helhetsarkitekturen skapas en servicekanal, servicegränssnitt, en identifieringstjänst samt administrering av roller och behörigheter. 
· Som kommunicerats i pressmeddelande i december har Befolkningsregistercentralen gett Cybercom i uppdrag att utarbeta servicegränssnitten. Uppdragets totala värde uppskattas till 2,2–2,75 miljoner euro. 
· Cybercom har nu även fått förtroendet att utarbeta styrtjänster för identifiering i statsförvaltningens tjänster samt därmed nära förknippad administration av roller och behörigheter. Det totala värdet för detta uppdrag uppskattas till 2,2–2,5 miljoner euro.

För ytterligare information kontakta
Timo Laaksonen, kundansvarig Cybercom +358 50 558 7860
Janne Viskari, direktör, Befolkningsregistercentralen +358 295 535 022
Kristina Cato, kommunikationschef och ansvarig för IR +46 708 64 47 02

Om Befolkningsregistercentralen 
Befolkningsregistercentralen är tillsammans med magistraterna ansvarig för registerföringen inom befolkningsdatasystemet. Befolkningsregistercentralen upprätthåller och utvecklar befolkningsdatasystemet, uppgifterna i detta och uppgifternas kvalitet samt den certifierade elektroniska kommunikationen. Befolkningsregistercentralen tillhandahåller befolkningsdatasystemets informationstjänster och certifikattjänster, sköter uppgifter i samband med val och genomför tillsammans med finansministeriet den nationella servicearkitekturen. 

Om Cybercom 
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se 

Pressmeddelande i pdf