Kommuniké från Cybercoms årsstämma 2015


2015-05-07, 19:00
Cybercom Group AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 7 maj 2015. Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna med 0,05 kronor per aktie. 

Årsstämman, där drygt 53% av ägandet i Cybercom var representerat, beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag. Samtliga beslut var enhälliga. Protokoll från stämman kommer att publiceras på Cybercoms webbplats, www.cybercom.se. Nedan följer en sammanfattning.

Fastställande av räkenskaperna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och moderbolaget för 2014. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Utdelning
Årsstämman beslutade att utdelning till aktieägarna ska ske med 0,05 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 11 maj 2015. Utdelning utsänds genom Euroclear Sweden ABs försorg den 15 maj 2015.

Val av styrelse och styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omval skedde av Ulrika Dellby, Hampus Ericsson, Nicolas Hassbjer, Jan-Erik Karlsson och Katarina Kämpe. Dag Sundman hade avböjt omval. Till styrelsens ordförande valdes Hampus Ericsson. Arvode till styrelsen (exklusive ersättning för utskottsarbete) fastställdes till sammanlagt 1 200 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda styrelseledamöter. Vidare ska en ersättning om 75 000 kronor utgå till ordföranden och 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskott.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årstämman beslutade i korthet att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Den fasta lönen ska bestämmas utifrån den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, erfarenhet och uppnådda resultat. Den fasta lönen revideras årligen. Den rörliga ersättningen ska baseras på huruvida i förväg uppsatta verksamhetsmål, varav huvuddelen utgörs av finansiella mål, har uppnåtts. Den rörliga ersättningen utgår i form av rörlig lön till var och en ledande befattningshavare med ett belopp som maximalt kan motsvara 50 procent av den fasta lönen. Styrelsen har därutöver rätt att utforma rörliga ersättningssystem så att den sammanlagda rörliga ersättningen, till den verkställande direktören uppgår till ett belopp som maximalt motsvarar 100 procent av den fasta lönen, förutsatt att sådana rörliga ersättningssystem är kopplade till väl definierade åtaganden att köpa aktier i Cybercom för en väsentlig del av ersättningen. Målbilden för den rörliga ersättningen ska revideras årligen.

Långsiktiga incitamentsprogram av typen optionsprogram, aktiesparprogram med matchningsaktier eller liknande upplägg kan utgöra en del av ersättningen för ledande befattningshavare i bolaget från tid till annan efter beslut av bolagsstämman.

Pensionsavsättning ska vara marknadsmässig och premiebaserad. Bolaget ska erbjuda en konkurrenskraftig och marknadsmässig total ersättning till de ledande befattningshavarna där pensionen utgör en komponent och där balansen mellan pension och fast lön överenskommes i varje enskilt fall.

Ovanstående riktlinjer får frångås av styrelsen om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Konstituerande styrelsemöte
Styrelsen beslutade utse Jan-Erik Karlsson till ordförande och Hampus Ericsson till ledamot i ersättningskommittén. Styrelsen beslutade utse Ulrika Dellby till ordförande och Nicolas Hassbjer till ledamot i revisionsutskottet.

Notera
Informationen är sådan som Cybercom ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2015 klockan 19.00.

För ytterligare information, kontakta
Hampus Ericsson, styrelseordförande +46 708 55 59 92
Helena Borglund, chefsjurist och stämmosekreterare +46 709 41 22 04
Kristina Cato, kommunikationschef och ansvarig för IR +46 708 64 47 02 

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ Stockholm. 

Pressmeddelande i pdf