Kallelse till årsstämma i Cybercom Group AB (publ)


2016-06-02, 08:30
Aktieägarna i Cybercom Group AB (publ), 556544-6522, kallas till årsstämma torsdagen den 30 juni 2016 kl. 14.00 på Sveavägen 20, plan 2, i Stockholm. 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 23 juni 2016, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdag den 23 juni 2016.

Anmälan om deltagande görs på bolagets webbplats www.cybercom.se, per telefon 08-578 646 00 vardagar kl. 10.00-16.00 eller till Cybercom Group AB, Legal, Box 7574, 103 93 Stockholm.

Vid anmälan uppges namn, person-/ organisationsnummer, adress, telefon dagtid, aktieinnehav samt eventuella biträden för aktieägaren (högst två). 

Ombud

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud, bör i god tid före årsstämman sända in skriftlig dagtecknad fullmakt (i original) samt, för juridisk person, registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare), till Cybercom Group AB, Legal, Box 7574, 103 93 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.cybercom.se eller kan beställas per telefon på 08-578 646 00.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd torsdag den 23 juni 2016. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning 
5. Val av en eller två justeringsmän 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 
10. Ändring av bolagsordning 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt eventuella suppleanter och antal revisorer 
13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor 
14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter 
15. Val av revisor 
16. Valberedning 
17. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Hampus Ericsson utses till ordförande vid årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 144 403 223

kronor disponeras på så sätt att i ny räkning balanseras 144 403 223 kronor, innebärande att ingen vinstutdelning kommer att ske.

Ändring av bolagsordning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning med ändringar enligt följande:

§1 Firma

Nuvarande lydelse: Bolagets firma är Cybercom Group AB (publ).
Föreslagen lydelse: Bolagets firma är Cybercom Group AB.

§6 Styrelse

Nuvarande lydelse: Styrelsen ska, förutom ledamöter vilka må utses i annan ordning än genom val på stämma, bestå av lägst fyra (4) och högst nio (9) styrelseledamöter.

Föreslagen lydelse: Styrelsen ska bestå av lägst två (2) och högst fem (5) styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter.

§8 Revisor

Nuvarande lydelse: För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett auktoriserat revisionsbolag utan suppleant eller en eller två auktoriserad(e) revisor(er) med en eller två revisorssuppleant(er).

Föreslagen lydelse: För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleant eller en eller två auktoriserad(e) revisor(er) med en eller två revisorssuppleant(er).

§9 Kallelse till stämma

Nuvarande lydelse: Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden (högst två) på sätt och tid som anges för anmälan om deltagande i stämman.

Den som inte är aktieägare i bolaget har rätt att, på de villkor som styrelsen bestämmer, närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid stämma.

Föreslagen lydelse: Kallelse till bolagsstämma ska ske genom mail till aktieägare tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Insamling av fullmakter

Nuvarande lydelse: Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag: Punkten strykes.

Numreringen av §11 och §12 ändras till §10 och §11 till följd av att §10 föreslås strykas.

Antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer (punkt 12)

Under förutsättning att stämman har beslutat om ändring av bolagsordningen enligt punkt 10 föreslår valberedningen att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av två ledamöter med en suppleant. Valberedningen förslår vidare att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleant.

Arvoden åt styrelse och revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår att inget styrelsearvode ska utgå.

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseordförande och styrelseledamöter (punkt 14)

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen nyval av Niklas Flyborg och Olof Cato. Till styrelsesuppleant föreslår valberedningen nyval av Camilla Öberg. Valberedningen föreslår att Olof Cato ska utses till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 15)

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB väljs till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Valberedning (punkt 16) 

Det föreslås att stämman beslutar att bolaget inte ska ha någon valberedning.

Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för utfärdandet av denna kallelse till 180 439 495.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman samt om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka frågor i förväg kan göra det till bolaget under adress Cybercom Group AB, Legal, Box 7574, 103 93 Stockholm.  

Handlingar

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.cybercom.se samt hos bolaget, adress enligt ovan, senast från och med torsdagen den 16 juni 2016. Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i juni 2016 

Cybercom Group AB (publ) 

Styrelsen 

 

 

Om Cybercom 
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se (http://www.cybercom.com/sv/)

Pressmeddelande i pdf