Delårsrapport januari – mars 2015


2015-04-29, 07:30

Januari – mars 2015

· Omsättningen uppgick till 333,9 MSEK (309,1)
· Rörelseresultat EBIT var 14,8 MSEK (15,8) 
· Rörelsemarginal EBIT var 4,4% (5,1)
· Periodens resultat efter skatt var 11,0 MSEK (11,4)
· Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,06)

Viktiga händelser

· Cybercom fick tilldelning av stora ramavtal med Kammarkollegiet.
· Cybercom fick tilldelning av stort ramavtal med Hansel, Finland.
· Ericsson kommunicerade stora neddragningar. Nuvarande bedömning är att detta inte får en väsentlig påverkan på bolaget långsiktigt, då Cybercom är en viktig partner 
· Sony Mobile kommunicerade stora neddragningar. Cybercoms uppdrag fortsätter enligt plan

Viktiga händelser efter periodens utgång 

· Cybercom vann ett helhetsåtagande med multisiteleverans inom test och simulering för en stor telekomkund

VD-ord

Vi har börjat året i en god tillväxttakt. Med 333,9 MSEK (309,1) i omsättning växte vi med 8% jämfört med samma period föregående år, vilket rensat för valutaeffekt motsvarar 5,5%. Vi har haft en fin utveckling i vårt ramavtal med Skatteverket och vi har också fått förtroendet i nya uppdrag hos bland andra Karlstads Kommun, Göteborgs Stad, Jordbruksverket, Västra Götalands Läns Landsting och Jönköpings Läns Landsting. Vi fortsatte att växa med en större andel underkonsulter som kompletterar oss där vi inte själva har efterfrågad kompetens eller geografisk närvaro. Vi noterade under kvartalet en högre efterfrågan inom svensk fordonsindustri i Göteborg och även i Linköping där Autoliv och Actia är viktiga kunder. I vår verksamhet i Karlskrona har vi haft gynnsam utveckling hos flera kunder inom telekom och industri. Vi får ökat förtroende av våra kunder i deras effektiviseringar, bland annat vann vi nyligen en multisiteleverans inom test och simulering för en viktig telekomkund.

Vi hade en omsättningsökning i samtliga segment, till viss del påverkat av valutaeffekter. Vi stärker vår position ytterligare genom vår tilldelning i Kammarkollegiets nya mångåriga ramavtal i Sverige, där vi förväntar oss större effekt redan under andra halvåret. Vi har även vunnit tilldelning i Kammarkollegiets motsvarighet i Finland, Hansel. Vi förväntar oss en mindre effekt redan under innevarande år. Det är positivt för vår verksamhet i Finland som i övrigt möter ett bistrare klimat framförallt inom industrisektorn.

Lönsamheten EBIT stärktes i vår svenska verksamhet till 13,8 MSEK (11,3), men minskade sammantaget i koncernen till 14,8 MSEK (15,8). Det gav en marginal om 5,8% (5,1) i Sverige och 4,4% (5,1) i koncernen. Periodens resultat efter skatt ligger i linje med föregående år och uppgick till 11,0 MSEK (11,4). Det är vi inte nöjda med, vi kan bättre och vi har siktet inställt på att steg för steg förbättra oss och nå våra finansiella mål. Vi har påverkats av ett hårdare marknadsklimat med tilltagande konkurrens generellt och med en utbredd prispress. Vi har påbörjat åtgärder för att öka effektiviteten i en fortsatt svag finsk konjunktur. Inom vår internationella verksamhet har vi under kvartalet påverkats av ett par försenade projektstarter. I Sverige medför Sony Mobiles neddragningar att vi minskar vår affär hos dem. Ericssons annonserade neddragningar kommer troligen inte att påverka oss väsentligt då vi ser goda möjligheter att kunna bistå dem med exempelvis kostnadseffektiva leveranser från Polen.

Vi har under kvartalet gjort flera investeringar i vår verksamhet och i vårt varumärke. Vi har deltagit i flera viktiga marknadsaktiviteter, nu senast på eHälsomässan Vitalis i Göteborg. Vi har investerat i vårt strukturkapital med paketerade lösningar, i vår tjänst Cybercom Cloud och i nya lokaler. Det är viktigt för vår långsiktiga konkurrenskraft.

Vi fokuserar nu på att dels säkra fortsatt tillväxt och dels anpassa organisations- och kostnadsstrukturen.

På Cybercom hjälper vi våra kunder att driva affärstransformation, leverera konkurrenskraftig differentiering och förbättra kundupplevelsen. Vi är med och utvecklar samhällsnyttiga tjänster för den uppkopplade medborgaren och säker tillgänglighet för den uppkopplade konsumenten. Här finns en grundläggande efterfrågan och stor marknadspotential.

Vi blickar framåt väl medvetna om att vi har att hantera vår egen förändringsresa men också möjligheter och utmaningar i marknaden. Vårt mål är att ständigt förbättra oss för att skapa lönsam tillväxt och ökat värde för våra ägare redan under 2015.

Niklas Flyborg
VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 70 594 96 78 
Camilla Öberg, CFO +46 73 398 50 01 
Kristina Cato, IR- och kommunikationschef +46 70 864 47 02 

Om Cybercom 
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ Stockholm.

Pressmeddelande i pdf