Bokslutskommuniké 2014


2015-02-13, 07:30

Oktober – december 2014

 • Omsättningen uppgick till 354,1 MSEK (313,4)
 • Rörelseresultat EBIT var 23,7 MSEK (22,2)
 • Rörelsemarginal EBIT var 6,7% (7,1)
 • Periodens resultat efter skatt var 18,6 MSEK (16,3)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (0,09)

Januari – december 2014

 • Omsättningen uppgick till 1 262,9 MSEK (1 195,1)
 • Rörelseresultat EBIT var 65,8 MSEK (60,2)
 • Rörelsemarginal EBIT var 5,2% (5,0
 • Periodens resultat efter skatt var 48,8 MSEK (41,5)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,27 SEK (0,23)

Viktiga händelser under året

 • Cybercom vände till tillväxt och visade 6% (-11) organisk omsättningsökning för året och 13% (-11) för fjärde kvartalet
 • Utmärkande affärer för året var flertalet agila team för Ericsson, säkra identifikationstjänster för svenska Skatteverket och finska Befolkningsregistercentralen, Cybercoms Compliance Portal till SLL och AB Svenska Spel, infotainmentlösningar till Volvo Group Trucks Technology, Connectivity management för Cable and Wireless Communication mobila nät i Karibien och implementering av betallösning för Wywallet och SF Bios betalapp
 • Cybercom uppmärksammades för Connectivity, hållbarhet och internationell arbetskraft vid besök av FN:s Ban Ki-moon
 • Den finansiella ställningen stärktes och soliditeten uppgick till 72,8% (69,7)
 • Skuldsättningsgraden sänktes till 6% (10)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5 öre per aktie, totalt 9 021 974,75 SEK, motsvarande 18,5% av nettoresultatet
 • Bolagets finansiella mål kvarstår

VD-ord

När vi nu summerar 2014 är det glädjande att konstatera att vi i linje med vår strategiska plan åter visar tillväxt. Vi har en starkare finansiell ställning med ett bra kassaflöde och god soliditet. Jag är glad över att styrelsen beslutat föreslå en utdelning till våra ägare, vilket är ett viktigt delmål för oss och ett kvitto på att vår affärsutveckling leder till ett starkare och bättre Cybercom.

Med 354,1 MSEK (313,4) i omsättning under fjärde kvartalet fortsatte vi med den goda tillväxt som vi vände till under årets tredje kvartal. För helåret växte vi därmed med närmare 6%, vilket summerade till en omsättning om 1 262,9 MSEK (1 195,1). Detta beror på en positiv utveckling i samtliga segment och en gynnsam underkonsultaffär inom offentlig sektor där vi drar nytta av våra värdefulla ramavtal.

Vi fokuserar framgångsrikt på utvalda kunder där vi tillför värde och kan bredda vår Connectivity-affär. Skatteverket, Rikspolisstyrelsen, finska Befolkningsregistret och Utbildningsstyrelsen är exempel på kunder i publika sektorn där våra relationer utvecklats fint under året. Detsamma ser vi hos våra industri- och telekomkunder som ASSA ABLOY, Cable and Wireless Communication, Doro, Ericsson, SF Bio, TomTom och Volvo Cars, samt finska MTV och Itella. Vi har under året även skapat många nya relationer där vi ser stor potential i att öka vårt samarbete, exempelvis hos Atlas Copco, Autoliv, Bravida, Husqvarna, Svenska Filminstitutet och WyWallet.

Vår lönsamhet EBIT förbättrades med 7% under fjärde kvartalet till 23,7 MSEK (22,2), vilket gav en marginal om 6,7% (7,1). För helåret stärktes marginalen till 5,2% (5,0) genom ett rörelseresultat om 65,8 MSEK (60,2) EBIT. Finansnettot utvecklades väl och vi ökade periodens resultat efter skatt till 18,6 MSEK (16,3).

Vi arbetar i rätt riktning men vi kan leverera bättre resultat genom att arbeta vidare med utvecklingen av vårt strategiska säljarbete, vår satsning på paketerade tjänster, vår framgångsrika specialisering inom Secure Connectivity och vår kostnadsstruktur.

Under hela 2014 såg vi en marknad med både satsningar och återhållsamhet. Många stora upphandlingar genomfördes och vi hade många intressanta affärsdialoger med både befintliga och nya kunder. Samtidigt dämpades affärsklimatet av det oroliga makroekonomiska läget. Denna marknadssituation ser vi inte kommer att förändras i närtid och vi anpassar oss fortlöpande. Under året genomförde vi förändringar för ökad konkurrenskraft bland annat i Stockholmsverksamheten och i Öresundsregionen, där vi stärkt ledningen och effektiviserat organisationen. Vi har stark tilltro till hela Öresundsregionen och ser goda möjligheter.

Sammantaget noterar jag att vi lever i en spännande tid med ständigt nya möjligheter. Våra kunder letar alltid efter sätt att driva affärstransformation, leverera konkurrenskraftig differentiering och förbättra kundupplevelsen. Det finns en stor insikt om att den uppkopplande världen, digitaliseringen och sakernas Internet kan hjälpa dem att leverera mot nya mål. Cybercom är med och utvecklar samhällsnyttiga tjänster för den uppkopplade medborgaren, vi stärker användarupplevelsen och tillgängligheten för den uppkopplade konsumenten. Vi hjälper samhällen att bli smartare genom en uppkopplad infrastruktur och vi hjälper industrin att resurs- och energieffektivisera. Vi har en stark position med vårt tjänsteerbjudande inom Connectivity som vi ser är vägen till bättre affärer och en mer hållbar framtid. Här finns en stor marknadspotential de kommande åren. Det här inspirerar både mig och mina kollegor.

Vi tog oss närmare våra mål under 2014. När vi blickar framåt gör vi det med tillförsikt, men också väl medvetna om att vi har att hantera de många utmaningarna i marknaden. Vårt mål 2015 är att skapa lönsammare tillväxt och ökat värde för våra ägare. 

Niklas Flyborg
VD och koncernchef 

För mer information, vänligen kontakta

Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 70 594 96 78 
Camilla Öberg, CFO +46 73 398 50 01 
Kristina Cato, IR- och kommunikationschef +46 70 864 47 02 

Om Cybercom 
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se 

Pressmeddelande i pdf