Styrelsen i Cybercom föreslår nyemission på 100 MSEK – Kapitalet ska användas för att ytterligare stärka koncernens internationella position


2009-03-30, 18:05
Styrelsen för Cybercom Group Europe AB (publ) föreslår att årsstämman den 28 april 2009 beslutar om att bemyndiga styrelsen att genomföra en företrädesemission om högst 100 miljoner kronor. Bolagets större ägare motsvarande 53 procent av röster och kapital avser att teckna sina andelar av emissionen. En nedskrivning av goodwill kommer att göras i kommande delårsrapport med anledning av den rådande marknadssituationen.

Cybercom bedömer att den globala ekonomiska avmattningen har fått genomslag på den nordiska marknaden för IT-konsulttjänster under 2009. Cybercoms styrelse och koncernledning anser därför att bolaget bör agera proaktivt för att stärka Cybercoms finansiella position, i syfte att bolaget ska kunna gå stärkt ur den nuvarande konjunkturavmattningen. Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att bemyndiga styrelsen att genomföra en nyemission om högst 100 miljoner kronor med företrädesrätt för Cybercoms aktieägare, vilken därefter ska beslutas och genomföras av styrelsen så snart det kan ske efter årsstämman.

– Koncernen uppvisade för verksamhetsåret 2008 en rörelsemarginal om 8,8% och hade ett starkt operativt kassaflöde. Vår strategi är att fortsätta bygga Cybercom internationellt och bli en av de starkaste aktörerna även på andra sidan lågkonjunkturen. En nyemission ger koncernen möjlighet att agera proaktivt i rådande exceptionella marknadssituation, säger Wigon Thuresson, Cybercoms styrelseordförande. Cybercoms position har stärkts avsevärt de senaste åren. Koncernens starka plattform i Norden samt etableringar i östra Europa och Asien gör det möjligt att på ett attraktivt och kostnadseffektivt sätt hjälpa världsledande aktörer med global sourcing.

Styrelsens emissionsbeslut är villkorat av att årsstämman, som kommer att hållas den 28 april 2009, bemyndigar styrelsen att besluta om emissionen. Cybercoms större ägare representerande 53 procent av aktier och kapital har förklarat sin avsikt att teckna sina andelar av emissionen. Den preliminära teckningskursen eller sättet för teckningskursens bestämmande och teckningsperiod kommer att fastställas av styrelsen och förväntas meddelas i samband med delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 mars 2009, som publiceras den 21 april 2009.


Goodwillnedskrivning

Som en konsekvens av osäkerheten kring de effekter som den globala ekonomins avmattning kommer att ha på IT-konsultmarknaden, finner styrelsen anledning att göra en nedskrivning av goodwill om 280 miljoner kronor. Nedskrivningen påverkar inte bolagets kassaflöde. Ytterligare detaljer gällande nedskrivningen kommer att redovisas i den kommande delårsrapporten för första kvartalet.


Motiv för nyemissionen

- Styrelsen vill stärka Cybercoms möjligheter att aktivt fortsätta utveckla bolaget på en global marknad. De senaste två åren har Cybercom expanderat kraftigt internationellt. Kundbasen har breddats och beroendet av enskilda kunder minskats. Cybercom är efter den kraftiga expansionen under 2007 och 2008 en betydande aktör på den nordiska IT-marknaden. Den ökade finansiella styrkan ger en viktig konkurrensfördel och den ger ett ökat handlingsutrymme att tillvarata de affärsmöjligheter som uppstår i rådande marknad.

- Genom Cybercoms internationella expansion har antalet stora internationella kunder ökat. Det leder till ett ökat behov av rörelsekapital då många av dessa kunder tillämpar längre kredittider under rådande marknadssituation.

- Styrelsen avser också att använda en del av emissionen till att anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed stärka Cybercoms finansiella position långsiktigt.


Villkor för nyemissionen

Tidsplan, den preliminära teckningskursen eller sättet för teckningskursens bestämmande och teckningsperiod förväntas offentliggöras i samband med delårsrapporten för perioden 1 januari-31 mars 2009, som publiceras den 21 april 2009.

Aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt vid en företrädesemission ska i första hand erbjudas dem som tecknat emissionen med stöd av teckningsrätter, i förhållande till det antal aktier som tecknats. De nya aktierna ska emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt.


Notera
Informationen är sådan som Cybercom ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2009 kl. 18.00.

För ytterligare information, kontakta:
Patrik Boman, VD och koncernchef, Cybercom Group +46 (0)73 983 89 79
Odd Bolin, CFO, Cybercom Group +46 (0)70 428 31 73
Kristina Cato, informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group +46 (0)708 64 47 02

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, portaler, mobila tjänster, inbyggda system och telekom management. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 2 000 anställda med uppdrag världen över och 24 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.com

Pressmeddelande i pdf