Styrelsen föreslår utdelning för 2010 på 0,50 kronor per aktie. Styrelsen har även beslutat om 16 MSEK i nedskrivning


2011-03-29, 15:40

Cybercom har sedan 2006 varit ett bolag i väsentlig tillväxt främst genom två större förvärv. Genom att ha genererat starka kassaflöden har bolaget samtidigt amorterat större delen av de lån som upptogs i samband med dessa förvärv. Bolaget har minskat sin nettoskuld till 150 MSEK. Amorteringstakten har fortsatt även genom den lågkonjunktur som påverkat marknaden 2009 och 2010. Cybercom har nu tecknat ett nytt och för bolaget mer förmånligt låneavtal gällande de kommande fyra åren med en amorteringsplan om 11 MSEK per kvartal. Soliditeten, som den 31 december 2010 uppgick till 61,5%, är god och kassaflödet från den löpande verksamheten tillfredsställande.

Vidare har Cybercom under 2010 effektiviserat sin koncernstruktur genom att fusionera dotterbolagen i Sverige och förändra organisationen i Finland, för att vara väl anpassad för kommande år. Verksamheten i Finland påverkas till viss del av Nokias nya strategi och dess samarbete med Microsoft. Inga pågående kontrakt avbryts dock utan fortsätter enligt avtal till avtalsslut, vilket i flertalet fall sker under andra kvartalet. Nokia stod under 2010 för knappt fyra procent av Cybercoms totala omsättning och förväntas minska under 2011 med måttlig resultatpåverkan för året. Detta har motiverat en nedskrivningsprövning då Nokia i samband med förvärvet av Plenware Oy ingick som kundrelation. Styrelsen har därför beslutat om att en nedskrivning görs om 16 MSEK för kundrelationen vilket sker i samband med bolagets delårsrapport för januari till mars 2011. Nedskrivningen är inte kassaflödespåverkande.

Det är styrelsens bedömning att storleken på det egna kapitalet efter den föreslagna vinstutdelningen för 2010 står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets och koncernens verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande. Styrelsen föreslår en utdelning uppgående till 0,50 kronor per aktie för verksamhetsåret 2010, vilket innebär en utdelning om totalt 18 MSEK. Den föreslagna utdelningen utgör 42 % av koncernens resultat efter skatt och 1,9 % av koncernens eget kapital.

 Styrelsen

 

För ytterligare information, kontakta: 

Patrik Boman, vd och koncernchef + 46 73 983 89 79

Odd Bolin, CFO+ 46 70 428 31 73

Kristina Cato, Informationsdirektör +46 708 644 702

Cybercom Group är ett konsultföretag som erbjuder global sourcing för helhetslösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, internettjänster, mobila tjänster och inbyggda system. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 1 730 anställda med uppdrag världen över och 25 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercom.se (http://www.cybercom.se/)

Pressmeddelande i pdf