Ökning av antal aktier och röster i Cybercom Group AB (publ)


2012-11-30, 09:30
Till följd av den nyemission som styrelsen fattade beslut om den 29 augusti 2012 och som godkändes av extra bolagsstämma den 1 oktober 2012 har antalet aktier och röster i Cybercom ökat med 144 351 596.

Per den 30 november 2012 uppgår det totala antalet aktier och röster 
i  Cybercom till 180 439 495.

Denna information offentliggörs i enlighet med 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, kontakta:                                                                         

Camilla Öberg, CFO                                                         +46 73 398 50 01

Kristina Cato, IR- och kommunikationschef                       +46 70 864 47 02

Observera: Informationen är sådan som Cybercom Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 9.30 den 30 november 2012.

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf