Offentliggörande av prospekt avseende nyemissionen i Cybercom


2012-10-08, 08:30
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan. Se även avsnittet Viktig information nedan.

Styrelsen i Cybercom Group AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende nyemissionen, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Cybercoms webbplats www.cybercom.se/nyemission-prospekt.

Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Nordeas webbplats www.nordea.se/privat/sparande. Prospektet kommer att skickas till Cybercoms direktregistrerade aktieägare och kan även beställas från Cybercom via e-post: emission@cybercom.com eller telefon: 070-288 00 98.

En engelsk översättning av prospektavsnittet ”Sammanfattning” kommer även att finnas tillgängligt på Cybercoms webbplats www.cybercom.com/rights-issue-prospectus.

Informationen är sådan som Cybercom Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 oktober 2012 klockan 08.30.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef 070 594 96 78
Camilla Öberg, Finansdirektör 073 398 50 01
Kristina Cato, Kommunikationsdirektör och ansvarig för IR 070 864 47 02

Om Cybercom

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

 

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller spridning, direkt eller indirekt, av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts, publicerats eller spritts bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller företes på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att iaktta dessa begränsningar kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämplig lagstiftning i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Cybercom Group AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Cybercom Group AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Cybercom Group AB (publ) offentliggör den 8 oktober 2012.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna har eller kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna får inte, direkt eller indirekt, överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning, annat än i sådana fall som enligt tillämpliga undantag inte kräver registrering enligt Securities Act, någon provinslag i Kanada eller motsvarande åtgärder enligt tillämplig lagstiftning i övriga jurisdiktioner.

Pressmeddelande i pdf