Kommuniké från ordinarie bolagsstämma 2005 i Cybercom Group Europe


2005-04-22, 17:01
Cybercom Group Europe AB (publ) har hållit ordinarie bolagsstämma fredagen den 22 april 2005. Stämmans beslut överensstämmer med de förslag styrelsen lade fram i kallelsen.

Följande beslut fattades vid den ordinarie stämman. Samtliga beslut var enhälliga.

Nyval i styrelse; Ulf Körner och suppleant Hampus Ericsson
Stämman beslutade att välja enligt nomineringskommitténs förslag, dvs sex ordinarie ledamöter samt en suppleant. Stämman samtyckte därmed till nomineringskommitténs förslag att även välja in en suppleant som på så vis får tid att lära känna bolaget intill nästa stämma. Till ordinarie styrelseledamöter har stämman valt Gert Schyborger som ordförande, Per Edlund, Lars Persson, Kerstin Ryer och Peter Törnquist, vilka samtliga är omval.

Ulf Körner, som är professor i Teletrafiksystem vid Lunds Tekniska Högskola valdes in till Cybercoms styrelse som ny ordinarie ledamot och Hampus Ericsson från Consafe Offshore är vald styrelsesuppleant.

Ingen utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2004.

Beviljat bemyndigande för nyemission i samband med förvärv
Stämman beviljade enligt styrelsens föreslag att bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av sammanlagt högst 1 500 000 stycken aktier. Styrelsen kan besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att betalning kan ske med annat än pengar. Bemyndigandet avser emissioner i samband med förvärv av bolag eller rörelse där betalning helt eller delvis består av aktier.

Styrelsen har i tidigare pressmeddelande annonserat att bolaget avser betala förvärvet av Netcom Consultants genom en nyemission. Styrelsens nyemission är planerad till slutet av april och beräknas innebära en apportemission med utgivande av omkring 1 200 000 aktier.

Val av nominerings- och ersättningskommitté
Stämman beslutade att tillsätta en valberedning bestående av fyra ledamöter. Per Edlund valdes till ordförande, såsom representant för bolagets större aktieägare. Vidare valdes styrelsen ordförande Gert Schyborger och John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna via Sveriges Aktiesparares Riksförbund, in i valberedningen. Beslut fattades att ytterligare en ledamot ska tillsättas av styrelsen senast sex månader före ordinarie bolagsstämma 2006, som representant för ytterligare en av de till röstetalet fyra största aktieägarna enligt ägarförhållandena under kvartal två 2005. Valberedningen ska arbeta enligt koden för bolagsstyrning och fram till den ordinarie bolagsstämman 2006.
Till ersättningskommitté valdes Gert Schyborger, Kerstin Ryer och Per Edlund.

Samtliga beslut var enhälliga.
Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt hos bolaget,. Stämmoprotokollet publiceras på www.cybercomgroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Gert Schyborger, styrelseorförande, Cybercom, + 46 733 764 500
Kristina Svensson, Informationschef, Cybercom, + 46 708 644 702

Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har verksamhet i 10 länder och egna kontor i Danmark, Norge, Singapore, Storbritannien och Sverige. Antalet anställda uppgår till drygt 400 personer. Läs mer på www.cybercomgroup.se

Pressmeddelande i pdf