Kommuniké från extra bolagsstämma i Cybercom


2004-12-09, 09:00
En extra bolagsstämma i Cybercom Group Europe den 8 december beslutade i enlighet med styrelsens förslag att finansiera fastställd tilläggsköpeskilling av förvärvade Consafe Infotech genom en riktad nyemission.

Genom nyemissionen kommer bolagets aktiekapital om 10 672 468 kronor ökas med 523 887 kronor till 11 196 355 kronor. Nyemission görs av totalt 523 887 aktier med ett nominellt värde av en (1) krona per aktie och till en emissionskurs per aktie motsvarande senast betalda kurs den 8 december 2004: 30,10 kronor.

Rätten att teckna de nyemitterande aktierna tillkommer med avvikelse från övriga aktieägares företrädesrätt, JCE-gruppen AB, Magellan B.V., J Christer Ericsson samt Per Edlund. Eftersom Per Edlund är styrelseledamot i Cybercom krävs det, enligt lag 1987:646 om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, att emissionen godkänns genom beslut där minst nio tiondelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna godkänt emissionen. Bolagsstämmans beslut var enhälligt.

Teckning av de nya aktierna sker på särskild teckningslista senast den 15 december 2004. I och med den riktade nyemissionen kommer JCE-gruppen AB tillsammans med Magellan B.V. och J Christer Ericsson personligen bli den största ägaren i Cybercom Group Europe med totalt innehav om 14,3 procent.

För ytterligare information, kontakta
Anneli Lindblom, ekonomichef Cybercom Group, 0708-644720
Kristina Svensson, informationschef Cybercom Group. 0708-644702

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder IT-lösningar inom telekom och utvalda teknologier. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har verksamhet i tio länder och egna kontor i Danmark, Norge, Storbritannien och Sverige. Antalet anställda uppgår till cirka 370 personer, med en genomsnittlig konsulterfarenhet på 13 år. Läs mer på www.cybercomgroup.se

Pressmeddelande i pdf