Kommuniké från Cybercoms extrastämma 2012


2012-10-02, 08:30
Cybercom Group AB (publ) höll extra bolagsstämma, måndagen den 1 oktober 2012. Stämman godkände styrelsens beslut att genomföra en nyemission om 125,6 miljoner kronor.

Vid stämman var 66 procent av Cybercoms aktier och röster representerade. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Nedan följer en sammanfattning av de beslut stämman fattade.

Emission av nya aktier
Stämman godkände styrelsens beslut den 29 augusti 2012 om nyemission mot en emissionslikvid om 125,6 miljoner kronor. Vid full teckning i nyemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med 36 087 899 kronor till 45 109 873,75 kronor. För emissionen ska bland annat följande villkor gälla.

· Aktieägare i Cybercom har företrädesrätt att teckna fyra nya aktier för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 4 oktober 2012
· Teckningskursen är 0,87 kronor per aktie vilket motsvarar en total emissionslikvid om 125,6 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning
· Nyemissionen är garanterad i sin helhet genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare inklusive JCE Group och genom emissionsgarantier med externa investerare
· Teckningstiden kommer att löpa från och med den 9 oktober till och med den 23 oktober 2012

Rätt till teckning

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen den 4 oktober 2012 är registrerade som aktieägare i bolaget.

Tilldelning

Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för emissionens högsta belopp, till dem som tecknat sig utan företrädesrätt enligt följande fördelningsgrunder:

· i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och – vid överteckning – i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
· i andra hand tilldelas dem som endast tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och – vid överteckning – i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
· i tredje och sista hand tilldelas dem som enligt avtal med bolaget garanterat emissionen, och – vid överteckning – i förhållande till det antal aktier som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Minskning av bolagets aktiekapital

Stämman beslutade om minskning av bolagets aktiekapital med 27 065 924,5 kronor, enligt styrelsens förslag. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen, enligt styrelsens förslag. Ändringen innebär att gränserna för aktiekapitalet ändras till lägst 37 500 000 kronor och högst
150 000 000 kronor. Gränserna för antalet aktier ändras till lägst 150 000 000 och högst
600 000 000. Dessa ändringar innebär att kvotvärdet ändras från 1,00 krona till 0,25 krona. Styrelsen beslutade även om vissa mindre redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Handlingar
Protokoll från den extra bolagsstämman publiceras på Cybercoms webbplats, www.cybercom.se.

Notera
Informationen är sådan som Cybercom ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 oktober kl. 8:30.

Stockholm i oktober 2012

Cybercom Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Helena Borglund, chefsjurist och stämmosekreterare, Cybercom Group, +46 709 41 22 04
Kristina Cato, informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group,+46 708 64 47 02

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf