Kommuniké från Cybercoms årsstämma 2014


2014-05-07, 19:00
Cybercom Group AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 7 maj 2014. Stämman utsåg Ulrika Dellby och Katarina Kämpe till nya styrelseledamöter. 

Stämman beslutade enligt styrelsens och valberedningens framlagda förslag. Samtliga beslut var enhälliga. Protokoll fört vid stämman kommer att publiceras på Cybercoms webbplats, www.cybercom.se. Nedan följer en sammanfattning.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2013.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Val av styrelse och styrelsearvode
Nyval skedde av Ulrika Dellby och Katarina Kämpe och omval skedde av Hampus Ericsson, Jan-Erik Karlsson, Nicolas Hassbjer och Dag Sundman. Thomas Landborg hade avböjt omval. Till styrelsens ordförande valdes Hampus Ericsson. Styrelsearvode fastställdes till sammanlagt 1 200 000 kronor, fördelat med 200 000 kronor till var och en av styrelsens ordförande och övriga stämmovalda styrelseledamöter. Vidare beslutades om ersättning för revisionsutskottsarbetet med 75 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till ledamot.

Val av revisor
KPMG AB valdes till revisor för tiden fram till årsstämma 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i korthet att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska baseras på huruvida i förväg uppsatta verksamhetsmål, varav huvuddelen utgörs av finansiella mål, har uppnåtts. Den rörliga ersättningen utgår i form av rörlig lön till var och en ledande befattningshavare med ett belopp som maximalt kan motsvara 50 procent av den fasta lönen.

Styrelsen har därutöver rätt att utforma rörliga ersättningssystem så att den sammanlagda rörliga ersättningen, till den verkställande direktören uppgår till ett belopp som maximalt motsvarar 100 procent av den fasta lönen, förutsatt att sådana rörliga ersättningssystem är kopplade till väl definierade åtaganden att köpa aktier i Cybercom för en väsentlig del av ersättningen. 

Målbilden för den rörliga ersättningen revideras årligen. Pensionen ska utgöra en komponent och där balansen mellan pension och fast lön överenskommes i varje enskilt fall.

Notera
Informationen är sådan som Cybercom ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj klockan 19.00. 

För ytterligare information, kontakta
Hampus Ericsson, styrelseordförande +46 708 55 59 92
Helena Borglund, chefsjurist och stämmosekreterare +46 709 41 22 04
Kristina Cato, informationschef och ansvarig för IR +46 708 64 47 02

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se 

Pressmeddelande i pdf