Kommuniké från Cybercoms årsstämma 2013


2013-05-07, 19:00
Cybercom Group AB (publ) har hållit årsstämma tisdagen den 7 maj 2013. Stämman utsåg Nicolas Hassbjer till ny styrelseledamot.

Stämman beslutade enligt styrelsens och valberedningens framlagda förslag. Samtliga beslut var enhälliga. Nedan följer en sammanfattning.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2012.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Val av styrelse och styrelsearvode
Omval skedde av Hampus Ericsson, Thomas Landberg, Jan-Erik Karlsson och Dag Sundman. Nyval skedde av Nicolas Hassbjer. Till styrelsens ordförande valdes Hampus Ericsson.

Styrelsearvode fastställdes till sammanlagt 1 000 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda styrelseledamöter. Det är en reducering av ordförandens arvode i kombination med oförändrat arvode för övriga ledamöter jämfört med 2012. Vidare beslutades att en ersättning för revisionsutskottsarbete ska uppgå till 75 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till ledamot.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i korthet att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner.

Protokoll fört vid stämman kommer att publiceras på Cybercoms webbplats, www.cybercom.se.

Notera
Informationen är sådan som Cybercom ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj klockan 19.00.

För ytterligare information, kontakta

Hampus Ericsson, styrelseordförande +46 708 55 59 92
Helena Borglund, chefsjurist och stämmosekreterare +46 709 41 22 04
Kristina Cato, informationschef och ansvarig för IR +46 708 64 47 02

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf