Kommuniké från Cybercoms årsstämma 2012


2012-05-02, 18:20
Cybercom Group AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 2 maj 2012. Stämman utsåg Jan-Erik Karlsson och Dag Sundman till nya styrelseledamöter.

Vid stämman var 61,86% av Cybercoms aktier och röster representerade. Stämman beslutade enligt styrelsens och valberedningens framlagda förslag. Samtliga beslut var enhälliga.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av stämman.

Resultat- och balansräkning. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes.

Utdelning. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2011.

Ansvarsfrihet. Styrelseledamöter och verkställande direktörer beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Val av styrelse m m. Omval har skett av Hampus Ericsson, Thomas Landberg och Margareta Alestig. Nyval har skett av Jan-Erik Karlsson och Dag Sundman. Till styrelsens ordförande omvaldes Jon Risfelt. Valen gäller för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsen presenteras närmare på Cybercoms webbplats. Stämman beslutade att styrelsearvode (exklusive ersättning för utskottsarbete) ska utgå med sammanlagt 1 650 000 kronor, varav 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter samt 100 000 kronor i reserv att kunna utnyttjas av styrelsen kopplat till utskottsarbete eller liknande insatser (dvs. oförändrat arvode jämfört med 2011 med en tillkommande reserv). Arvode till bolagets revisor utgår enligt godkänd räkning. Vidare utgår en ersättning om 75 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till vardera övrig ledamot i revisionsutskott. Styrelseledamot ska äga rätt att inom ramen för gällande skatteregler fakturera arvodet med påslag för sociala avgifter och moms.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Stämman beslutade i korthet att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner.

Valberedning. Nyval har skett av Ulf Gillberg (JCE Group AB), omval har skett av Mark H. Shay (Accendo Capital) och nyval har skett av Evert Carlsson (Swedbank Robur Fonder) såsom representanter för bolagets tre största aktieägare. Omval har skett av John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna. Bolagets styrelseordförande ska vara sammankallande och vara medlem i valberedningen, dock utan rösträtt. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Protokoll fört vid stämman publiceras på Cybercoms webbplats, www.cybercom.se.
Notera
Informationen är sådan som Cybercom ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj kl. 18.15.

För ytterligare information, kontakta:

Jon Risfelt, styrelseordförande, Cybercom, Cybercom Group +46 734 34 33 32

Helena Borglund, chefsjurist och stämmosekreterare, Cybercom Group +46 70 94 12 204

Kristina Cato, informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group +46 708 64 47 02

Om Cybercom. Cybercom är ett IT-konsultbolag som erbjuder global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Koncernen har etablerat sig som en erkänd leverantör av helhetslösningar inom telekom management, connected devices, Internettjänster och säkerhet. Cybercom har runt 1 600 anställda och Cybercoms konsulter har uppdrag världen över och bolaget har egna kontor i 9 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf