Kommuniké från Cybercoms årsstämma 2011


2011-04-28, 17:25
Cybercom Group AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 28 april 2011. Stämman utsåg Jon Risfelt till ny styrelseordförande och beslutade om en utdelning på 0,50 kronor per aktie för 2010.

Vid stämman var 63,95% av Cybercoms aktier och röster representerade. Stämman beslutade enligt styrelsens och valberedningens framlagda förslag. Samtliga beslut var enhälliga.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av stämman.

Ansvarsfrihet
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Utdelning
Stämman beslutade att en utdelning om 0,50 kronor per aktie ska utgå för verksamhetsåret 2010, vilket innebär en utdelning om totalt 18 MSEK. Den föreslagna utdelningen utgör 42% av koncernens resultat efter skatt och 1,9% av koncernens eget kapital. Avstämningsdag för erhållande av utdelning är tisdagen den 3 maj 2011 och utdelningen beräknas betalas ut via Euroclear Sweden AB fredagen den 6 maj 2011.

Val av styrelse m m
Omval av Hampus Ericsson, Thomas Landberg, Ulf Körner, Margareta Alestig Johnson och Roger Bergqvist samt nyval av Jon Risfelt för tiden intill nästa årsstämma. Jon Risfelt valdes till ordförande. Styrelsen presenteras närmare på Cybercoms hemsida. Stämman beslutade att ett arvode om 550 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att ett arvode om 200 000 kronor ska utgå till envar av styrelsens övriga ledamöter. Vidare beslutades att en ersättning om 75 000 kronor ska utgå till ordföranden och 50 000 kronor till vardera övrig ledamot i revisionsutskottet. Stämman beslutade att revisorsarvoden ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i korthet att Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner, t.ex. bilförmåner. Den rörliga lönedelen baseras på uppnådda verksamhetsmål, varav den absoluta huvuddelen motsvarar finansiella mål. Den rörliga ersättningen ska uppgå till maximalt 30% av den fasta lönen för verkställande direktören och maximalt två månadslöner för övriga ledande befattningshavare.

Valberedning
Till Cybercoms valberedning valde stämman Hampus Ericsson och Erik Sjöström såsom representanter för Cybercoms två större aktieägare (JCE Group AB respektive Skandia Liv) samt John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna. Vidare beslutade stämman att styrelseordförande Jon Risfelt ska vara medlem och sammankallande i valberedningen, dock utan rösträtt. Ordförande ska, om inte Valberedningen enas om annat, vara den som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Protokoll fört vid stämman publiceras på Cybercoms hemsida, www.cybercom.se.

Notera
Informationen är sådan som Cybercom ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april kl. 17.15.

 

För ytterligare information, kontakta:
Jon Risfelt, styrelseordförande, Cybercom, Cybercom Group tel. 0734 34 33 32
Kristina Lilja, chefjurist och stämmosekreterare, Cybercom Group tel. 0702 23 89 46
Kristina Cato, informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group tel. 0708 64 47 02

 

Pressmeddelande i pdf