Kommuniké från Cybercoms årsstämma 2010


2010-04-21, 18:00
Cybercom Group Europe AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 21 april 2010. Stämman beslutade att ändra bolagets firma till Cybercom Group AB (publ).

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av stämman i Cybercom.

Val av styrelse m m
Omval av Wigon Thuresson, Hampus Ericsson, Thomas Landberg, Ulf Körner och nyval av Margareta Alestig Johnson och Roger Bergqvist för tiden intill nästa årsstämma. Wigon Thuresson valdes till ordförande.

Styrelsen presenteras närmare på Cybercoms hemsida.

Stämman beslutade att ett oförändrat arvode om 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att ett arvode om 200 000 kronor ska utgå till envar av styrelsens övriga ledamöter. Vidare beslutades om en ersättning om 75 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till vardera övrig ledamot i revisionsutskottet, om sådant tillsätts. Stämman beslutade att revisorsarvoden ska utgå enligt godkänd räkning.

Ingen utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2009.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i korthet att Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner, ex bilförmåner. Den rörliga lönedelen baseras på uppnådda verksamhetsmål, varav den absoluta huvuddelen motsvarar finansiella mål. Den rörliga ersättningen ska uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen för verkställande direktören och maximalt två månadslöner för övriga befattningshavare.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade ändra bolagets firma till ”Cybercom Group AB (publ)”.

Valberedning
Till Cybercoms valberedning valde stämman Hampus Ericsson och Erik Sjöström såsom representanter för Cybercoms två större aktieägare (JCE Group AB respektive Skandia Liv) samt John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna via Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Vidare beslutade stämman att styrelseordförande Wigon Thuresson ska vara medlem och sammankallande i valberedningen, dock utan rösträtt. Valberedningen ska inom sig utse sin ordförande.

Vid stämman var 70% av Cybercoms aktier och röster representerade.
Protokoll fört vid stämman publiceras på Cybercoms hemsida, www.cybercom.se.

För ytterligare information, kontakta:
Wigon Thuresson, styrelseordförande, Cybercom, tel. 0734 12 66 02
Kristina Lilja, chefsjurist och stämmosekreterare, tel. 0702 23 89 46
Kristina Cato, informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group, tel. 0708 64 47 02

Pressmeddelande i pdf