Kommuniké från Cybercoms årsstämma 2009


2009-04-28, 16:05
Cybercom Group Europe AB (publ) har hållit årsstämma tisdagen den 28 april 2009. Stämman beslutade bland annat att ge styrelsen bemyndigande att genomföra en nyemission om 100 MSEK.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av stämman i Cybercom,

Val av styrelse: Omval av Wigon Thuresson, Thomas Landberg, Lars Persson, Ulf Körner och nyval av Hampus Ericsson för tiden intill nästa årsstämma. Wigon Thuresson valdes till ordförande. Styrelsen presenteras närmare på Cybercoms hemsida. Stämman beslutade att ett oförändrat arvode om 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att ett arvode om 200 000 kronor ska utgå till envar av styrelsens övriga ledamöter.

Ingen utdelning: Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2008.

Valberedning: Till Cybercoms valberedning valde stämman Hampus Ericsson och Erik Sjöström såsom representanter för Cybercoms två större aktieägare (JCE Group AB respektive Skandia Liv) samt John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna via Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Vidare beslutade stämman att styrelseordförande Wigon Thuresson ska vara medlem och sammankallande i valberedningen, dock utan rösträtt. Valberedningen ska inom sig utse sin ordförande. Denne ska i riktlinje med bolagskoden inte vara styrelseledamot i bolaget.

Bemyndigande till styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier:
Stämman beslutade att ge styrelsen sitt bemyndigande för att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma

a) besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom företrädesemission av aktier i syfte att inbringa en emissionslikvid om högst 100 MSEK. Aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt vid en företrädesemission ska i första hand erbjudas dem som tecknat emissionen med stöd av teckningsrätter, i förhållande till det antal aktier som tecknats. De nya aktierna ska emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt.

Som tidigare kommunicerats avser styrelsen att genomföra en nyemission under andra kvartalet. Emissionslikviden kommer att användas till att stärka bolagets finansiella ställning. 50 MSEK avser en extra amortering i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur och resterande 50 MSEK kommer att användas för att stärka likviditeten och Cybercoms internationella position. Ökningen av aktiekapitalet, antalet aktier som kommer att emitteras och teckningskursen för de nya aktierna samt en detaljerad tidsplan kommer meddelas under maj månad.

b) besluta, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om ökning av Bolagets aktiekapital genom en eller flera nyemissioner om sammanlagt ett högsta antal aktier som motsvarar som mest tio procent av det totala antalet aktier som Bolaget har utgivit vid tidpunkten för bemyndigandet. De nya aktierna ska emitteras till en marknadsmässig teckningskurs. Betalning för aktierna ska ske med apportegendom eller genom fordringskvittning enligt 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Styrelsen ska även enligt 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen kunna, med iakttagande av ovan nämnda villkor, fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionen. Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov kunna finansiera förvärv av annat bolag eller verksamhet.

Protokoll fört vid stämman publiceras på Cybercoms hemsida.

För ytterligare information, kontakta:
Wigon Thuresson, styrelseordförande, Cybercom, tel. 0734 12 66 02
Lars-Henrik Andersson, advokat, Advokatfirman Lindahl KB, stämmosekreterare, tel. 08 670 58 00
Kristina Cato, informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group, tel. 0708 64 47 02

Pressmeddelande i pdf