Kommuniké från Cybercoms årsstämma 2008


2008-04-22, 20:30
Cybercom Group Europe AB (publ) har hållit årsstämma tisdagen den 22 april 2008. Stämman beslutade om ett optionsprogram till ledande befattningshavare, vidare bemyndigande stämman styrelsen att återköpa egna aktier samt att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av stämman i Cybercom, vilka alla överensstämmer med de förslag styrelsen lade fram i kallelsen.

Val av styrelse: Omval av styrelseledamöterna Per Edlund, Lars Persson, Thomas Landberg, Eva Gidlöf och Ulf Körner för tiden intill nästa årsstämma. Stämman omvalde Wigon Thuresson till styrelseordförande. Stämman beslutade att ett arvode om 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att ett arvode om 200 000 kronor skall utgå till envar av styrelsens övriga ledamöter.

Ingen utdelning: Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2007.

Beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner: Stämman beslöt att emittera högst 390 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Cybercoms helägda dotterbolag Cyber Com Consulting Uppsala AB. Teckning skall ske senast den 29 april 2008. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Cybercom. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 1 juni 2010 till och med den 14 juni 2010. Teckningskursen skall uppgå till ett belopp motsvarande 108,6 procent av den för Bolaget på Stockholmsbörsens nordiska lista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 28 april 2008 till och 12 maj 2008. Ökningen av Cybercoms aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 390 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka två procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier: Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma besluta, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om ökning av aktiekapital i Cybercom genom en eller flera nyemissioner om sammanlagt ett högsta antal aktier som motsvarar som mest 10 procent av det totala antalet aktier som bolaget har utgivit vid tidpunkten för bemyndigandet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta egna aktier: Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill nästa årsstämma fatta beslut om dels förvärv av egna aktier på Stockholmsbörsen eller enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier på Stockholmsbörsen, genom erbjudande som riktats till samtliga aktieägare, eller i samband med företagsförvärv, innefattade rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske, förutom genom kontant betalning, med apportegendom eller genom fordringskvittning. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Valberedning och ersättningsutskott: Stämman beslutade att utse Per Edlund och Erik Sjöström såsom representanter för bolagets två större aktieägare (JCE Group respektive Skandia) samt John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna via Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. I det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, beslutades att aktieägaren ska beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen. Till ersättningsutskottet som ska arbeta med principer för lönesättning och övriga anställningsvillkor för Cybercoms VD och ledning, har styrelsen utsett Wigon Thuresson, Per Edlund och Eva Gidlöf.


Samtliga beslut var enhälliga. Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt hos bolaget och stämmoprotokollet publiceras på www.cybercomgroup.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Wigon Thuresson, styrelseordförande, Cybercom, tel. 0734 12 66 02
Patrik Anshelm, tf. informationsdirektör, Cybercom, tel. 0709 71 12 84
Lars-Henrik Andersson, advokat, Advokatfirman Lindahl KB, stämmosekreterare, tel. 08 670 58 00

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS). Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har cirka 1 850 anställda med uppdrag världen över och 27 egna kontor i 11 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.com

Pressmeddelande i pdf