Kommuniké från Cybercoms årsstämma 2007


2007-05-08, 17:31
Cybercom Group Europe AB (publ) (”Bolaget”) har hållit årsstämma tisdagen den 8 maj 2007. Wigon Thuresson valdes till ny styrelseordförande och stämman gav bemyndigande till nyemission för bland annat finansiering av förvärvet av auSystems verksamheter i Sverige, Danmark och Polen.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av stämman i Bolaget, vilka alla överensstämmer med de förslag styrelsen lade fram i kallelsen.

Nya styrelseledamöter i styrelsen: Till nya styrelseledamöter utsågs Wigon Thuresson, som även valdes till styrelseordförande, samt Thomas Landberg som utsågs till styrelseledamot att tillträda den 1 juli 2007. Omval skedde av styrelseledamöter Eva Gidlöf , Per Edlund, Lars Persson, Per Norén och Ulf Körner. Stämman beslutade att ett arvode om 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att ett arvode om 150 000 kronor skall utgå till envar av styrelsens övriga ledamöter.

Ingen utdelning: Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2006.

Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier: Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, dels besluta om ökning av Bolagets aktiekapital med högst 12 500 000 kr genom företrädesemission av sammanlagt högst 12 500 000 aktier i Bolaget, dels besluta, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om ökning av Bolagets aktiekapital genom en eller flera nyemissioner om sammanlagt ett högsta antal aktier som motsvarar som mest tio procent av det totala antalet aktier som Bolaget har utgivit vid tidpunkten för bemyndigandet.

Bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier: Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att förvärva och överlåta egna aktier motsvarande maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital, i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om att uppta vinst- eller kapitalandelslån: Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa årsstämma att, vid ett eller flera tillfällen, uppta vinst- eller kapitalandelslån.

Valberedning och ersättningsutskott: Stämman beslutade att utse Per Edlund och Magnus S Eriksson såsom representanter för bolagets två större aktieägare (JCE Group respektive Skandia) samt John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna via Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. I det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, beslutades att aktieägaren ska beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen. Till ersättningsutskottet som ska arbeta med principer för lönesättning och övriga anställningsvillkor för Cybercoms VD och ledning, valdes Wigon Thuresson, Per Edlund och Eva Gidlöf.

Vidare antog stämman en ny bolagsordning. Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt hos bolaget och stämmoprotokollet finns också publicerat på www.cybercomgroup.se. Foton på Wigon Thuresson och Thomas Landberg finns att laddas ner.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Wigon Thuresson, styrelseordförande, Cybercom, tel. + 46 734 12 66 02
Kristina Svensson, informationsdirektör, Cybercom, tel. + 46 708 644 702
Lars-Henrik Andersson, advokat, Advokatfirman Lindahl KB, stämmosekreterare, tel. + 46 8 670 58 00

Cybercom Group är ett konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom management och nätverk. Tillsammans med de nyförvärvade verksamheterna i auSystems blir koncernen ledande inom Telekom, Internet och Media med ca 1200 medarbetare som har uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Indien, Polen, Singapore, Storbritannien och Sverige. Cybercom är sedan 1999 noterat på Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.se.

Pressmeddelande i pdf