Kommuniké från Cybercoms årsstämma 2006


2006-04-28, 15:45
Cybercom Group Europe AB (publ) har hållit årsstämma fredagen den 28 april 2006. Stämmans beslut överensstämmer med de förslag styrelsen lade fram i kallelsen.

Sammanfattning av stämmans beslut:

Ny styrelse
Till nya styrelseledamöter utsågs Per-Eric Fylking, Per Norén och Eva Gidlöf samt Per Edlund, Lars Persson och Ulf Körner omvaldes. Per-Eric Fylking utsågs av stämman till ordförande.Ingen utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2005.

Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av Cybercoms aktiekapital genom nyemission av sammanlagt högst 1 000 000 aktier.

Bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att förvärva och överlåta egna aktier motsvarande maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital, i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om att uppta vinst- eller kapitalandelslån
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa årsstämma att, vid ett eller flera tillfällen, uppta vinst- eller kapitalandelslån.

Valberedning och ersättningsutskott
Stämman beslutade att utse Per Edlund, John Örtengren och Magnus S Eriksson till ledamöter i valberedningen och till ledamöter i ersättningsutskottet utsågs Per-Eric Fylking, Per Edlund och Eva Gidlöf.

Vidare antogs en ny bolagsordning enligt kraven i den nya aktiebolagslagen. Samtliga beslut var enhälliga. Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt hos bolaget och stämmoprotokollet publiceras på www.cybercomgroup.se.För ytterligare information, vänligen kontakta
Kristina Svensson, Informationschef, Cybercom, + 46 708 644 702

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom telekom för utveckling av nätverk och terminaler. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom management och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har uppdrag världen över och kontor i Danmark, Norge, Singapore, Storbritannien och Sverige.

Pressmeddelande i pdf