Kallelse till stämma i Cybercom Group Europe AB


2007-04-10, 11:37
Aktieägarna i Cybercom Group Europe AB (publ) (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 8 maj 2007 kl. 14.00 i lokaler på Fleminggatan 20 i Stockholm.

Anmälan om deltagande
För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 3 maj 2007, dels senast den 3 maj 2007 kl.16.00 anmäla sig till Bolaget under adress: Cybercom Group Europe AB (publ), Box 7574, 103 93 Stockholm, eller per telefon 08-578 646 00.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör skriftlig dagtecknad fullmakt och övriga behörighetshandlingar översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till stämman, skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för att få rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd senast torsdagen den 3 maj 2007 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD:s redogörelse för räkenskapsåret samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Beslut om valberedning och ersättningsutskott
13. Beslut om antagande av ny bolagsordning
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om att uppta vinst- eller kapitalandelslån
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
18. Stämmans avslutande

Punkt 2. Val av ordförande
Valberedningen föreslår att John Örtengren, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, utses till ordförande på stämman.

Punkt 8 b). Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning skall ske och att bolagets balanserade vinst om 18 867 321 kr för räkenskapsåret 2006 överförs i ny räkning.

Punkt 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att ett arvode om 300 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och att arvode om 150 000 kronor skall utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Arvode till revisorerna skall utgå enligt särskild överenskommelse.

Punkt 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter från dagen för årsstämman till och med den 30 juni 2007 och av sju ordinarie ledamöter från och med den 1 juli 2007 för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 11. Val av styrelse
Aktieägare representerande cirka 55 procent av röstetalet för samtliga aktier har meddelat att de avser att rösta för valberedningens förslag att omval sker av Eva Gidlöf, Lars Persson, Per Edlund, Per Norén, Ulf Körner samt nyval av Wigon Thuresson som styrelseordförande från dagen för årsstämman till och med den 30 juni 2007 samt att för tiden från och med den 1 juli 2007 intill nästa årsstämma utöver dessa personer utse Thomas Landberg till styrelseledamot.

Wigon Thuresson, född 1942, föreslås som ny ordförande i Cybercoms styrelse från 2007. Wigon Thuresson har ett förflutet yrkesverksamt liv med många ledande befattningar inom svenskt näringsliv, bland annat som VD i Hexagon, Fabege, Sandbolm & Stohne samt senast som koncernchef i Sveriges största teknik- och industrikonsult Sweco där han också satt i styrelsen. Wigon bidrar med lång och värdefull erfarenhet från konsultverksamhet, företagsförvärv och tillväxtsatsningar. Wigon Thuresson äger för närvarande inga aktier i Cybercom.

Thomas Landberg, född 1950, föreslås som ny ledamot i Cybercom från och med den 1 juli 2007. Thomas har arbetat i olika ledande och tekniska befattningar sedan 1980, bland annat som VD i Pricer AB, AT&T Nordic (NCR, Lucent Technologies), Unisys Sweden samt som Vice President i Ericsson Inc. och Ericsson Ltd. Thomas bidrar med lång och värdefull internationell erfarenhet från telekombranschen. Thomas Landberg äger för närvarande inga aktier i Cybercom.


Punkt 12. Beslut om valberedning samt ersättningsutskott
Aktieägare motsvarande ca 55 procent av röstetalet för samtliga aktier har till bolaget föreslagit följande personer för ny mandatperiod till dess ny valberedning utsetts eller annat beslut fattats av stämman och föreslår att stämman beslutar:
att välja Per Edlund, ordförande, och Magnus S Eriksson såsom representanter för bolagets två större aktieägare (JCE Group respektive Skandia) samt John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna via Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
att om under valberedningens mandatperiod aktieägare som representeras i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så skall ledamot representerande sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna äga utse ny ledamot. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga ledamoten och utse ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.
att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut:
- förslag till stämmoordförande,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för eventuellt utskottsarbete
- förslag till revisorsarvoden, och
- förslag rörande valberedning och ersättningsutskott för årsstämman 2008.
att valberedningen i samband med sitt uppdrag skall fullgöra de uppgifter som enligt koden för bolagsstyrning ankommer på valberedningen innefattande bl.a. att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet enligt koden.
att ersättningsutskottet, som skall arbeta med principer för lönesättning och övriga anställningsvillkor för Cybercoms VD och ledning, skall bestå av Wigon Thuresson, Per Edlund och Eva Gidlöf.

Punkt 13. Antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring i bolagsordningen innebärande huvudsakligen:
att § 4 ändras så att Bolagets aktiekapital uppgår till lägst 12 435 757 kr och högst 49 743 028 kr;
att § 5 ändras så att antalet aktier i Bolaget uppgår till lägst 12 435 757 och högst 49 743 028 aktier; samt
att § 9 tredje stycket första meningen ändras till följande lydelse: ”Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman.”.Punkt 14.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma

a) besluta om ökning av Bolagets aktiekapital med högst 12 500 000 kr genom företrädesemission av sammanlagt högst 12 500 000 aktier i Bolaget. Aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt vid en företrädesemission skall i första hand erbjudas dem som tecknat emissionen med stöd av teckningsrätter, i förhållande till det antal aktier som tecknats. Styrelsen skall även enligt 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen kunna, med iakttagande av ovan nämnda villkor, fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionen.; samt

b) besluta att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om ökning av Bolagets aktiekapital genom en eller flera nyemissioner om sammanlagt ett högsta antal aktier som motsvarar som mest tio procent av det totala antalet aktier som Bolaget har utgivit vid tidpunkten för bemyndigandet. De nya aktierna skall emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Betalning för aktierna skall, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom fordringskvittning enligt 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Styrelsen skall även enligt 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen kunna, med iakttagande av ovan nämnda villkor, fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionen.

Punkt 15.
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att förvärva egna aktier på följande villkor.

a) Aktier motsvarande maximalt tio procent av bolagets aktiekapital får förvärvas.
b) Bolagets egna aktier kan vid behov förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur.
c) Aktierna skall förvärvas till det marknadspris de erhållit i den offentliga handeln. Köpeskillingen skall betalas till säljarna inom den betalningstid som fastställs i reglerna för Stockholmsbörsen.
d) Bemyndigandet gäller intill nästa årsstämma.

Punkt 16.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om att uppta vinst- eller kapitalandelslån

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas för tiden intill nästa årsstämma att fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om dels upptagande av vinstandelslån, dels upptagande av kapitalandelslån, dels upptagande av lån som är såväl kapital- som vinstandelslån, enligt 11 kap 11 § aktiebolagslagen. Detta innebär, om styrelsen bemyndigas enligt det föregående, att bolaget kan uppta lån där ränta eller det belopp med vilket återbetalning ska ske helt eller delvis är beroende av bl.a. bolagets resultat eller finansiella ställning.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan tillsammans med kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan, från och med tisdagen den 24 april 2007. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer även att finnas att tillgå på Bolagets hemsida www.cybercomgroup.se.Stockholm i april 2007

Cybercom Group Europe AB (publ)

Styrelsen

Pressmeddelande i pdf