Kallelse till extra bolagsstämma i Cybercom Group Europe AB


2007-04-04, 08:00
Aktieägarna i Cybercom Group Europe AB (publ) (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 18 april 2007 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Fleminggatan 20 i Stockholm.

Anmälan om deltagande
För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 13 april 2007, dels senast den 13 april 2007 kl.12.00 anmäla sig till Bolaget under adress: Cybercom Group Europe AB (publ), Box 7574, 103 93 Stockholm, eller per telefon 08-578 646 00.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör skriftlig dagtecknad fullmakt och övriga behörighetshandlingar översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till stämman, skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för att få rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 13 april 2007 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om förvärv av bolag från auSystems-koncernen
8. Stämmans avslutande

Punkten 7
Styrelsen föreslår att Bolaget godkänner det av Bolaget den 1 April 2007 ingångna aktieöverlåtelseavtalet avseende förvärv av samtliga aktier i auSystems Sweden East AB, auSystems Sweden South, auSystems West AB, auSystems North AB, auSystems Danmark A/S och auSystems Sp. z o.o från auSystems AB (publ). För aktierna i ovanstående bolag skall en köpeskilling om 730.000.000 kronor erläggas på den 20 april 2007. Styrelsen anser att ett förvärv av ovan nämnda bolag kommer att leda till flera synergieffekter som Bolaget kan nyttja samt att det kommer att öka Bolagets marknadsandel väsentligt.

Stockholm i april 2007
Cybercom Group Europe AB (publ)
Styrelsen

Pressmeddelande i pdf