Kallelse till extra bolagsstämma i Cybercom Group AB (publ)


2012-08-30, 08:35
Aktieägarna i Cybercom Group AB (publ), 556544-6522, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 1 oktober 2012 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm.

Anmälan

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 september 2012. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd den 25 september 2012. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på bolagsstämman anmäla detta till bolaget senast den 25 september 2012 kl. 16.00. Anmälan om deltagande sker

· på bolagets webbplats www.cybercom.se,
· per post: Cybercom Group AB, Legal, Box 7574, 103 93 Stockholm, eller
· per telefon: 08-578 646 00.

I anmälan uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.cybercom.se och kan beställas per telefon på 08-578 646 00. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 25 september 2012.

Förslag till dagordning

1          Stämmans öppnande

2          Val av ordförande vid stämman

3          Upprättande och godkännande av röstlängd

4          Godkännande av dagordning

5          Val av en eller två justeringsmän

6          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7          Framläggande av handlingar enligt 20 kap 13 och 14 §§ aktiebolagslagen

8          Beslut om minskning av bolagets aktiekapital med 27 065 924,25 kronor utan indragning av aktier

9          Beslut om ändring av bolagsordningen, bl a gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier

10        Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen

11        Beslut om godkännande av styrelsens beslut av den 29 augusti 2012 att emittera nya aktier

12        Val av styrelseledamot

13        Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas med 27 065 924,25 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Bolagsstämmas beslut om minskning ska vara villkorat av att bolagsstämman enligt punkt 11 godkänner den av styrelsen beslutade emissionen samt att emissionen verkställs. Bolagsstämmas beslut om minskning ska vidare vara villkorat av att bolagsstämman enligt punkt 9 beslutar ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens föreslagna alternativ 2.

Punkt 9

Styrelsen föreslår att §§ 4 och 5 bolagsordningen ändras enligt något av följande två alternativ.

Alternativ 1:

Registrerad lydelse: Föreslagen lydelse:
§ 4 § 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska utgöra lägst
AktiekapitalAktiekapitalet 40.000.000 kronor och högst 160.000.000 kronor.
ska utgöra lägst
12.435.757 kronor och
högst 49.743.028 kronor.
§ 5 Antal aktierAntalet § 5 Antal aktierAntalet aktier ska uppgå till
aktier skall uppgå till lägst 40.000.000 och högst 160.000.000.
lägst 12.435.757 och högst
49.743.028 aktier.

Alternativ 2:

Registrerad lydelse: Föreslagen lydelse:
§ 4 § 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska utgöra lägst
AktiekapitalAktiekapitalet 37.500.000 kronor och högst 150.000.000 kronor.
ska utgöra lägst
12.435.757 kronor och
högst 49.743.028 kronor.
§ 5 Antal aktierAntalet § 5 Antal aktierAntalet aktier ska uppgå till
aktier skall uppgå till lägst 150.000.000 och högst 600.000.000.
lägst 12.435.757 och högst
49.743.028 aktier.

Ändringarna enligt alternativ 2 ska vara villkorade av att minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 8 ovan beslutas och verkställs.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsordningen ändras redaktionellt så att ordet ”skall” på samtliga ställen ändras till ”ska” och att bestämmelsen § 13 Röstning utgår, då denna numera framgår av lag.

Punkt 11

Styrelsen beslutade den 29 augusti 2012 om emission av nya aktier i utbyte mot en emissionslikvid om högst 127 miljoner kronor. För emissionen ska i övrigt bland annat följande villkor gälla.

Rätt till teckning

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen den 4 oktober 2012 är registrerade som aktieägare i bolaget.

Tilldelning

Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för emissionens högsta belopp, till dem som tecknat sig utan företrädesrätt enligt följande fördelningsgrunder:

· i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och – vid överteckning – i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
· i andra hand tilldelas dem som endast tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och – vid överteckning – i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
· i tredje och sista hand tilldelas dem som enligt avtal med bolaget garanterat emissionen, och – vid överteckning – i förhållande till det antal aktier som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckning och betalning

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 9 oktober 2012 till och med den 23 oktober 2012. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Rätt till utdelning

De nya aktierna i bolaget ska berättiga till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.

Fastställande av villkor

Styrelsen bemyndigas att senast fem vardagar före avstämningsdagen fastställa det högsta belopp som aktiekapitalet ska ökas med, det antal aktier som högst kan komma att utges och det belopp som ska betalas för varje tecknad aktie. Angivna uppgifter förväntas offentliggöras av bolaget omkring den 27 september 2012.

Punkt 12

Valberedningens förslag kommer att offentliggöras i pressmeddelande samt tillhandahållas på bolagets webbplats så snart sådant förslag föreligger.

Särskilda majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 8 och 9 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och för beslut om godkännande av styrelsens beslut enligt punkt 11 krävs att det biträds av aktieägare med mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 36 087 899. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den aktieägare som vill skicka frågor i förväg kan göra det till bolaget under adress Cybercom Group AB, Legal, Box 7574, 103 93 Stockholm.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8 och 9 respektive fullständiga beslut enligt punkt 11 samt handlingar enligt 13 kap 6 § och 20 kap 13-14 §§ aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, adress enligt ovan, senast från och med den 10 september 2012. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.cybercom.se.

Stockholm i augusti 2012

Cybercom Group AB (publ)

Styrelsen

Pressmeddelande i pdf