Kallelse till årsstämma i Cybercom Group Europe AB


2006-03-31, 09:31
Aktieägarna i Cybercom Group Europe AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 28 april 2006 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Fleminggatan 20 i Stockholm.

Anmälan om deltagande
För att få deltaga i förhandlingarna på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken lördagen den 22 april 2006 (då denna dag är bankfri dag måste omregistrering ha skett senast fredagen den 21 april 2006), dels senast tisdagen den 25 april 2006 kl.12.00 anmäla sig till bolaget under adress: Cybercom Group Europe AB (publ.), Box 7574, 103 93 Stockholm, eller per telefon 08-578 646 00.

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antalet biträden. För aktieägare som företräds genom ombud bör skriftlig dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste för att få rätt att deltaga i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd senast lördagen den 22 april 2006 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ärenden
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD:s redogörelse för räkenskapsåret samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om att uppta vinst- eller kapitalandelslån.
16. Beslut om valberedning och ersättningsutskott.
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
18. Stämmans avslutande.

Punkt 2. Val av ordförande
Valberedningen föreslår att Gert Schyborger utses till ordförande på stämman.

Punkt 8 b). Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning ska ske och att bolagets vinst för räkenskapsåret 2005 överförs i ny räkning.

Punkt 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår sex ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att ett arvode om 250 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att arvode om 125 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Arvode till revisorerna ska utgå enligt särskild överenskommelse.

Punkt 11. Val av styrelse
Aktieägare representerande 46 procent av röstetalet för samtliga aktier har meddelat att de avser att rösta för valberedningens förslag att omval sker av Per Edlund, Lars Persson och Ulf Körner samt att nyval sker av Per-Eric Fylking som ordförande, samt Per Norén och Eva Gidlöf som styrelseledamöter.

Per-Eric Fylking är född 1939 och föreslås som ny ordförande i Cybercoms styrelse från 2006.
Per-Eric Fylking som har förflutet yrkesverksamt liv inom svensk industri och telekombranschen med bland annat ledande befattningar inom Telia, ägnar sig nu åt professionellt styrelsearbete på heltid. Per-Eric Fylking är styrelseordförande i Overseas Telecom AB, Red Pill AB och Turn Around Holding AB samt styrelseledamot i Observer AB, Vemdalsfjäll AB och i Suntel på Sri Lanka. Per-Eric Fylking äger inga aktier i Cybercom.

Eva Gidlöf är född 1957 och VD i Bankgirocentralen (BGC) AB. Eva Gidlöf föreslås som ny ledamot i Cybercom från och med 2006. Eva Gidlöf har arbetat i olika konsult- och ledarbefattningar sedan 1980, varav 20 år i chefsroller på olika nivåer med lång karriär inom Cap Gemini Group och som VD för Cap Gemini Ernst & Young i Sverige. Eva Gidlöf bidrar med värdefull kompetens inom strategisk rådgivning och operationell ledning. Övriga styrelseuppdrag har hon i Intellecta AB (publ.), Cad-Q Holding AB (publ.), BGC Holding AB och Bankernas arbetsgivareorganisation BAO. Eva Gidlöf äger inga aktier i Cybercom.

Per Norén är född 1965 och är VD & koncernchef i Carmen Systems AB (publ.). Per Norén föreslås som ny ledamot i Cybercoms styrelse från 2006. Han har arbetat i ledande befattningar inom mjukvaru- och IT-branschen de senaste tio åren, varav som VD för Carmen Systems sedan 1998. Per Norén bidrar med stor erfarenhet från tillväxtbolag på en internationell marknad och utveckling av mjukvaruprodukter och tjänster. Övriga styrelseuppdrag har han i Vikom Väst AB. Per Norén äger inga aktier i Cybercom.

Per Edlund är född 1958 och ledamot sedan 2003. Per Edlund är VD i Consafe IT AB samt JCE Gruppen Fastighets AB och bidrar med erfarenhet kring företagsförvärv och affärsutveckling. Övriga styrelseuppdrag har han som styrelseordförande i Docteq AB, Pipe-Chain AB, Pipechain Sverige AB och ledamot i Smarteq AB samt Consafe Logistic AB, BV, och AS. Per Edlund äger 28 194 aktier i Cybercom.
Det närstående bolaget JCE Group AB är störste ägare i Cybercom.

Ulf Körner är född 1946 och ledamot sedan 2005. Ulf Körner är professor i Teletrafiksystem vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och leder institutionen för Telekommunikationssystems vid LTH. Ulf Körner har mångårig erfarenhet från telekommarknaden och kan bidra med betydande kunskap om densamma. Hans övriga styrelseuppdrag är som styrelseordförande i UpGrade Communication AB samt styrelseledamot i Post och Telestyrelsen, Doro AB, Cale Ticketing Gruppen AB och även i Consafe IT AB som ingår i JCE Group AB. Ulf Körner äger inga aktier i Cybercom.

Lars Persson är född 1956 och ledamot sedan 1998. Lars Persson är VD i Marratech AB och bidrar med värdefull kompetens och djup insikt i telekommarknaden genom sin mångåriga erfarenhet från telekombranschen med chefsroller inom bland annat Telia Mobile och Telenor. Hans övriga styrelseuppdrag är i Marratech Inc, Repeatit AB och Turn to Törn AB. Lars Persson äger inga aktier i Cybercom.

Punkt 12. Antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen för att anpassa bolagsordningen till kraven enligt den nya aktiebolagslagen. Styrelsens förslag innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget, att kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri samt eventuellt i ytterligare någon tidning, att den som inte är aktieägare i bolaget har rätt att på de villkor som styrelsen bestämmer närvara eller på annat sätt följa stämman, att styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad samt vissa ändringar av redaktionell karaktär.

Punkt 13. Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier
Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma bemyndigas att fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av sammanlagt högst
1 000 000 stycken aktier. Styrelsen ska därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar. Bemyndigandet ska avse emissioner i samband med förvärv av bolag eller rörelse där betalning helt eller delvis består av aktier. Syftet med avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att underlätta företagsförvärv.

Punkt 14. Bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att förvärva egna aktier på följande villkor:

a) Aktier motsvarande maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital får förvärvas.
b) Bolagets egna aktier kan vid behov förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur.
c) Aktierna ska förvärvas till det marknadspris de erhållit i den offentliga handeln. Köpeskillingen ska betalas till säljarna inom den betalningstid som fastställs i reglerna för Stockholmsbörsen.
d) Bemyndigandet gäller ett år från det att stämman avslutats, dvs till den 28 april 2007.

Punkt 15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om att uppta vinst- eller kapitalandelslån
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas för tiden intill nästa årsstämma att fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om dels upptagande av vinstandelslån, dels upptagande av kapitalandelslån, dels upptagande av lån som är såväl kapital- som vinstandelslån, enligt 11 kap 11 § aktiebolagslagen. Detta innebär, om styrelsen bemyndigas enligt det föregående, att bolaget kan uppta lån där ränta eller det belopp med vilket återbetalning ska ske helt eller delvis är beroende av bl.a. bolagets resultat eller finansiella ställning.

Punkt 16. Beslut om valberedning samt ersättningsutskottet
Aktieägare motsvarande 46 procent av röstetalet för samtliga aktier har till bolaget föreslagit följande personer för ny mandatperiod till dess ny valberedning utsetts eller annat beslut fattats av stämman och föreslår att stämman beslutar:

att välja Per Edlund, ordförande, såsom representant för bolagets större aktieägare, Magnus S Eriksson, portföljförvaltare på Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, såsom representant för en av bolagets större institutionella ägare samt John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna via Sveriges Aktiesparares Riksförbund att om under valberedningens mandatperiod aktieägare som representeras i valberedningen som större aktieägare inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så ska ledamot representerande sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna äga utse ny ledamot. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga ledamoten och utse ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2007 för beslut:

- förslag till stämmoordförande,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för eventuellt utskottsarbete,
- förslag till revisorsarvoden, och
- förslag rörande valberedning och ersättningsutskott för 2007 årsstämma.

att valberedningen i samband med sitt uppdrag ska fullgöra de uppgifter som enligt koden för bolagsstyrning ankommer på valberedningen innefattande bl.a. att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet enligt koden.

att ersättningsutskottet, som ska arbeta med principer för lönesättning och övriga anställningsvillkor för Cybercoms VD och ledning, ska bestå av Per-Eric Fylking (sammankallande), Eva Gidlöf och Per Edlund.

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut, finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna två veckor före stämman.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.


Stockholm 31 mars 2006
Cybercom Group Europe AB (publ.)
Styrelsen

Pressmeddelande i pdf