Kallelse till årsstämma i Cybercom Group AB (publ)


2012-03-30, 13:30
Aktieägarna i Cybercom Group AB (publ), 556544-6522, kallas till årsstämma onsdagen den 2 maj 2012 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 april 2012, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 25 april 2012 kl. 16.00.

Anmälan om deltagande görs på bolagets webbplats www.cybercom.se, på telefon 08-578 646 00 eller till Cybercom Group AB, Legal, Box 7574, 103 93 Stockholm.

Vid anmälan uppges namn, person-/ organisationsnummer, adress, telefon dagtid, aktieinnehav samt eventuella biträden för aktieägaren (högst två).

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud, bör i god tid före årsstämman sända in skriftlig dagtecknad fullmakt (i original) samt, för juridisk person, registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare), till Cybercom Group AB, Legal, Box 7574, 103 93 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.cybercom.se eller kan beställas per telefon på 08-578 646 00.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd onsdagen den 25 april 2012. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.

Förslag till dagordning

1.       Stämmans öppnande

2.       Val av ordförande vid stämman

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.       Godkännande av dagordning

5.       Val av en eller två justeringsmän

6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.       Verkställande direktörens anförande

9.       Redogörelse för styrelsens arbete

10.     Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

11.     Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

12.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer

13.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter

14.     Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor

15.     Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter

16.     Val av revisor

17.     Beslut om valberedning

18.     Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

19.     Beslut om ändring av bolagsordningen

20.     Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande (punkt 2)

Valberedningen bestående av Hampus Ericsson (ordförande), utsedd av JCE Group, Mark H. Shay, utsedd av Accendo Capital, John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna, och Jon Risfelt, styrelseordförande, föreslår att styrelseordföranden Jon Risfelt utses till ordförande vid årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 11)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen vinst utdelas för räkenskapsåret 2011 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 417 532 113 kronor överförs i ny räkning.

Antal styrelseledamöter (punkt 13)

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Arvoden åt styrelse och revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode (exklusive ersättning för utskottsarbete) ska utgå med sammanlagt 1 650 000 kronor, varav 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda styrelseledamöter samt 100 000 kronor i reserv att kunna utnyttjas av styrelsen kopplat till utskottsarbete eller liknande insatser (dvs. oförändrat arvode jämfört med 2011 med en tillkommande reserv). Arvode till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning. Vidare föreslås en ersättning om 75 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till vardera övrig ledamot i revisionsutskott. Styrelseledamot ska äga rätt att inom ramen för gällande skatteregler fakturera arvodet med påslag för sociala avgifter och moms.

Val av styrelseordförande och styrelseledamöter (punkt 15)

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Margareta Alestig Johnson, Hampus Ericsson, Thomas Landberg och Jon Risfelt. Valberedningen föreslår nyval av Jan-Erik Karlsson och Dag Sundman till styrelseledamöter. Tidigare styrelseledamöterna Roger Bergqvist och Ulf Körner har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Jon Risfelt ska utses till styrelsens ordförande.

Jan-Erik Karlsson är född 1949 och fil kand. Jan-Erik har tidigare haft flera operativa chefsbefattningar, bland annat som VD i Capgemini Sverige AB samt andra ledande befattningar inom Capgemini group. Han är idag aktiv i flera styrelser bland annat i Addnode AB, IC Quality AB, IT-hjälp Kungsholmen AB, Sevenco AB och Sweden Carnica Group.

Dag Sundman är född 1955 och utbildad civilingenjör i teknisk fysik vid KTH. Dag har tidigare haft flera operativa chefsbefattningar, bland annat som VD för CATS AB, VD för HiQ Cats och VD för OM/VPS. Han är idag VD i Catsab Investment AS. Dag har tidigare haft styrelseuppdrag i bland annat Madeo Sourcing Group (styrelseordförande).

Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på bolagets webbplats www.cybercom.se

Val av revisor (punkt 16)

Valberedningen föreslår att KPMG AB väljs till revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som äger rum 2013. KPMG AB kommer att utse Åsa Wirén Linder som huvudansvarig för revisionen.

Beslut om valberedning (punkt 17)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar:

att nyval sker av Ulf Gillberg (JCE Group AB), omval av Mark H. Shay (Accendo Capital Fund) och nyval av Evert Carlsson (Swedbank Robur Fonder) såsom representanter för bolagets tre största aktieägare samt omval av John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna, och att bolagets styrelseordförande ska vara sammankallande och vara medlem i valberedningen, dock utan rösträtt. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren;

att om under valberedningens mandatperiod aktieägare som representeras i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska ledamot representerande sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ha rätt att utse ny ledamot. Om vederbörande aktieägare avstår från att vara representerad i valberedningen ska den därnäst största aktieägaren erbjudas denna plats. Om inte heller denna aktieägare önskar ingå i valberedningen ska valberedningen minskas med en ledamot;

att om den ledamot som representerar bolagets mindre aktieägare lämnar valberedningen ska ingen ersättare utses;

att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga ledamoten och utse ny ledamot;

att förändring av valberedningens sammansättning utan dröjsmål ska meddelas av bolaget genom pressmeddelande som ska publiceras på bolagets webbplats;

att valberedningen ska arbeta fram förslag beträffande nedanstående, att föreläggas årsstämman 2013 för beslut:

- stämmoordförande;

- styrelse;

- styrelseordförande;

- revisor;

- styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete;

- revisorsarvoden; och

- regler för valberedning inför årsstämman 2013;

att valberedningen i samband med sitt uppdrag ska fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ankommer på valberedningen innefattande bland annat att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet enligt Koden;

att valberedningens uppdrag ska gälla till dess en ny valberedning utsetts eller annat beslut fattats av extra bolagsstämma; och

att ingen ersättning utgår till valberedningen förutom att bolaget står för kostnader hänförliga till valberedningens arbete.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Fast lön

Den fasta lönen ska bestämmas utifrån den enskilda befattningshavarens ansvarsområde, erfarenhet och uppnådda resultat. Den fasta lönen revideras normalt årligen.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska baseras på huruvida i förväg uppsatta verksamhetsmål, varav huvuddelen utgörs av finansiella mål, har uppnåtts. Den rörliga ersättningen utgår i form av traditionell rörlig lön till den verkställande direktören med ett belopp som maximalt motsvarar 50 procent av den fasta lönen och till övriga befattningshavare med ett belopp som maximalt motsvarar 30 procent av den fasta lönen.

Styrelsen har därutöver rätt att utforma rörliga ersättningssystem så att den sammanlagda rörliga ersättningen, till den verkställande direktören uppgår till ett belopp motsvarande 100 procent av den fasta lönen, och till övriga befattningshavare till ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta lönen, förutsatt att sådana rörliga ersättningssystem är kopplade till väl definierade åtaganden att köpa aktier för en väsentlig del av ersättningen.

Målbilden för den rörliga ersättningen revideras normalt årligen.

Långsiktiga incitamentprogram

Långsiktiga incitamentsprogram av typen optionsprogram, aktiesparprogram med matchningsaktier eller liknande upplägg kan utgöra en del av ersättningen för ledande befattningshavare i Cybercom från tid till annan efter beslut av bolagsstämman.

Pension

Pensionsavsättning ska vara marknadsmässig och premiebaserad. Bolaget har som målsättning att erbjuda en konkurrenskraftig och marknadsmässig total ersättning till de ledande befattningshavarna där pensionen utgör en komponent och där balansen mellan pension och fast lön överenskommes i varje enskilt fall.

Övriga förmåner

Övriga förmåner ska tillhandahållas i enlighet med lokal praxis. Exempel på sådana förmåner är sjukvårdsförsäkring och tjänstebil. Det samlade värdet av dessa förmåner ska i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde och motsvara vad som normalt är förekommande på marknaden.

Uppsägning

Cybercom ska agera återhållsamt när längden på uppsägningstid och avtal om avgångsvederlag beslutas. Uppsägningstid ska i normalfallet inte överstiga 6 månader. Avgångsvederlag ska tillämpas med återhållsamhet, utbetalas inte som engångsbelopp utan över en tid samt vara förenat med konkurrensförbud och avräkning mot ersättning från annan anställning eller uppdrag samt får inte överstiga 12 månadslöner.

Övrigt

Vissa avvikelser mot dessa riktlinjer föreligger i tidigare ingångna avtal. Dessa kommer inte att justeras.

Ovanstående riktlinjer får frångås av styrelsen om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Ändring av bolagsordningen (punkt 19)

Styrelsen föreslår att bolagets verksamhetsföremål i bolagsordningens § 3 ändras till:

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva konsultverksamhet inom teknik- och systemutveckling, programmering, analys, affärsutveckling, rådgivning, utbildning, utföra drift- och underhållstjänster inom informationsteknikområdet, utveckla, upplåta och överlåta program- och hårdvara, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens i punkt 19 angivna förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för utfärdandet av denna kallelse till 36 087 899.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman samt om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka frågor i förväg kan göra det till bolaget under adress Cybercom Group AB, Legal, Box 7574, 103 93 Stockholm.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan tillsammans med kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap. 54 § finns tillgängliga hos bolaget, adress enligt ovan, senast från och med onsdagen den 11 april 2012. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.cybercom.se.

Stockholm i mars 2012

Cybercom Group AB (publ)

Styrelsen

Pressmeddelande i pdf