Kallelse till Bolagsstämma i Cybercom Group Europe AB


2005-03-24, 09:00

Aktieägarna i Cybercom Group Europe AB (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma fredagen den 22 april 2005 kl. 15.00 i bolagets nya lokaler på Fleminggatan 20 i Stockholm.

Anmälan om deltagande
För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 12 april 2005, dels senast fredagen den 15 april 2005 kl.12.00 anmäla sig till bolaget under adress: Cybercom Group Europe AB (publ), Box 7574, 103 93 Stockholm, eller per telefon 08-578 646 00.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antalet biträden. För aktieägare som företräds genom ombud bör skriftlig dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notarietavdelning eller annan förvaltare måste för att få rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast tisdagen den 12 april 2005 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ärenden
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. VD:s redogörelse för räkenskapsåret samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av bolagsstämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
12. Beslut om valberedning och ersättningskommitté.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande.


Punkt 1. Val av ordförande
Nomineringskommittén föreslår att Gert Schyborger utses till ordförande på stämman.

Punkt 7b. Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning ska ske.

Punkt 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Nomineringskommittén föreslår att sex ordinarie styrelseledamöter och en suppleant utses.

Punkt 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Nomineringskommittén föreslår att ett arvode om 150 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att arvode om 100 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt att arvode till suppleant ska utgå som en kvotdel av fullt arvode för de styrelsesammanträden denne medverkar vid. Arvode till revisorerna ska utgå enligt särskild överenskommelse.

Punkt 10. Val av styrelse

Nomineringskommittén föreslår omval av Gert Schyborger (ordf), Per Edlund, Lars Persson, Kerstin Ryer och Peter Törnquist samt nyval av Ulf Körner till styrelseledamöter, samt nyval av Hampus Ericsson till styrelsesuppleant.

Gert Schyborger är född 1940. Med bakgrund från CelsiusTech och SAAB har Gert lång erfarenhet med spetskompetens inom teknologi och internationella affärer. Han har varit styrelseledamot och ordförande i Cybercom sedan 2000. Övriga styrelseuppdrag är styrelseordförande MSC AB, IST AB och Novator AB, ledamot i Technology Nexus AB, Dotcom Solutions AB och Enlight AB.

Per Edlund är född 1958 och har varit ledamot sedan 2003 och representerar JCE Groups ägande i Cybercom. Per är Vd Consafe IT AB samt JCE Gruppen Fastighets AB och bidrar med erfarenhet kring företagsförvärv och affärsutveckling. Hans övriga styrelseuppdrag är som styrelseordförande Docteq AB, och ledamot i MA-system AB, Smarteq AB samt Consafe Logistic AB. Per äger 0,3 procent av aktierna i Cybercom. Dessutom äger det närstående bolaget JCE Group AB 37,8 procent av aktierna i Cybercom.

Ulf Körner som är född 1946 och professor i Teletrafiksystem vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) föreslås som ny ledamot i Cybercoms styrelse. Ulf leder institutionen för Telekommunikationssystems vid LTH och har mångårig erfarenhet från telekommarknaden och kan bidra med betydande kunskap om densamma. Ulfs övriga styrelseuppdrag är som styrelseordförande i UpGrade Communication AB samt styrelseledamot i Post och Telestyrelsen, Doro AB, Cale Ticketing Gruppen AB och även i Consafe IT AB som ingår i JCE Group AB.

Lars Persson är född 1956 och Vd i Marratech AB. Lars har mångårig erfarenhet från telekombranschen med chefsroller inom bl a Telia Mobile samt Telenor och har varit ledamot i Cybercoms styrelse sedan 1998. Övriga styrelseuppdrag har han i Marratech Inc, Repeatit AB, The PhonePages AB och Turn to Törn AB.

Kerstin Ryer är född 1948 och Vd HumanPartner AB. Med bakgrund som bl a personaldirektör i If Skadeförsäkring AB har Kerstin lång erfarenhet av HR-frågor och har under många år arbetat med frågor gällande upprättande av ersättningsprinciper och anställningsvillkor. Kerstin har varit ledamot i Cybercom sedan 2000.

Peter Törnquist är född 1953 och Managing Director CVC Capital Partners. Peter har mångårig erfarenhet av internationella affärer, affärsutveckling, företagsförvärv och finansiering genom sina ledande befattningar inom bl a Lehman Brothers. Peter har varit ledamot sedan 1998 i Cybercoms styrelse och ordförande mellan 1998-2000. Övriga styrelseuppdrag har han som styrelseordförande Technology Nexus AB, Danske Traelast A/S och Starbreeze Studios AB. Peter äger 0,56 procent av aktierna i Cybercom.

Hampus Ericsson är född 1972 och arbetar sedan januari 2005 på Consafe Offshore AB (publ) som Financial Manager. Hampus föreslås som suppleant i Cybercoms styrelse och representerar Cybercoms huvudägare JCE Group AB som äger 37,8 procent av aktierna i Cybercom. Hampus har tidigare arbetat på Enskilda Securities (Corporate Finance) och senast på JCE Group AB där han har varit projektledare med fokusering på finansiering och affärsutveckling.


Punkt 11. Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma bemyndigas att fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av sammanlagt högst
1 500 000 stycken aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Bemyndigandet skall avse emissioner i samband med förvärv av bolag eller rörelse där betalning helt eller delvis består av aktier. Syftet med avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att underlätta företagsförvärv.

Punkt 12. Beslut om valberedning samt ersättningskommitté

Aktieägare representerande 37,8 procent av aktier och röster i bolaget har underrättat bolaget att de kommer att föreslå bolagsstämman att besluta:

Att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts eller annat beslut fattats av bolagsstämman. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Att stämman väljer Per Edlund, ordförande, såsom representant för bolagets större aktieägare, John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna via Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Gert Schyborger samt att ytterligare en ledamot ska tillsättas av styrelsen senast sex månader före ordinarie bolagsstämma 2006, som representant för ytterligare en av de till röstetalet fyra största aktieägarna enligt ägarförhållandena under kvartal två 2005.

Att om under valberedningens mandatperiod aktieägare som representeras i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så ska ledamot representerande sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna äga utse ny ledamot. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga ledamoten och utse ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas den ordinarie bolagsstämman 2006 för beslut:
- förslag till stämmoordförande,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga
ledamöter samt ersättning för eventuellt utskottsarbete
- förslag till revisorsarvoden, och
- förslag rörande valberedning och ersättningskommitté för 2007 års ordinarie bolagsstämma.

Att valberedningen i samband med sitt uppdrag ska fullgöra de uppgifter som enligt koden för bolagsstyrning ankommer på valberedningen innefattande bl.a. att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet enligt koden.

Att bolaget ska välja ersättningskommitté bestående av Gert Schyborger, Kerstin Ryer och Per Edlund.

Att ersättningskommittén ska arbeta med principer för lönesättning och övriga anställningsvillkor för Cybercoms VD och ledning.


Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut, finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna två veckor före stämman.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.Stockholm i mars 2005

Cybercom Group Europe AB (publ)

Styrelsen

Pressmeddelande i pdf