Delårsrapport januari – mars 2013


2013-05-03, 07:30


· Omsättningen uppgick till 319,2 MSEK (374,8)
· Rörelseresultat EBIT var 15,7 MSEK (18,5)
· Rörelsemarginal EBIT var 4,9% (4,9)
· Periodens resultat efter skatt var 11,1 MSEK (9,1)
· Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,16)

Viktiga händelser

· Helsingin Energia och Cybercom har tecknat avtal gällande applikationsutveckling. Kontraktet är värt omkring 1,2 MEUR under två år
· Cybercom förlänger ett stort projekt hos en viktig telekomkund för att utveckla centrala delar i framtida radiobasstationer över sex månader involverande närmare 50 konsulter
· Cybercom och Telecommunications Regulatory Authority (TRA) i Sultanatet Oman undertecknade ett avtal om revision och utvärdering av kvaliteten på teletjänster i Oman
· Cybercom vinner ett stort uppdrag hos bostadskooperationen HSB gällande en intern digital kommunikationslösning
· Cybercom får utökade uppdrag gällande application management och hostingtjänster för MTV Media Oy
· Telenor tecknar ramavtal med Cybercom
· Svenska Åklagarmyndigheten tecknar ramavtal med Cybercom
· Cybercom genomför viktiga användbarhetstester för Folkpensionsanstalten i Finland
· Cybercom utvecklar koncept och design av användargränssnitt och utformningen av det nya visuella utseendet för Itellas nya företagstjänster
· Allbright-rapporten 2013 placerar Cybercom som branschetta när det gäller andelen kvinnor i ledningen
             

VD-ord

Årets första kvartal har i stort utvecklats enligt våra förväntningar. Vi har attraktiva erbjudanden inom Connectivity, där vi ser en god marknad de närmaste åren och där vi vunnit flertalet nya affärer under första kvartalet. Några projekt jag gärna vill nämna är bland annat hos kunderna MCX i Polen, Köpenhamns Stad, MTV Media, Helsingin Energia i Finland, TRA i Oman och hos ASSA ABLOY, Doro, HSB, Karolinska Institutet, Skatteverket, Telenor, Trafikverket, Volvo Cars samt Volvo Trucks i Sverige.

Vår strategiska förflyttning sker enligt plan och vi fortsätter att i grunden förbättra vår affär och få till stånd långsiktigt hållbara förändringar.

Under kvartalet har vi haft en stabil utveckling hos de flesta av våra större kunder. ST-Ericssons annonserade bolagsförändringar har haft en relativt liten påverkan på vår affär genom ett fåtal uppdrag som avslutats.

Vi ser en god jämn ström av förfrågningar och nya affärsmöjligheter, men beslutstiderna är långa och konkurrensen är stor. Marknadsklimatet i alla våra geografier är något hårdare än föregående kvartal och speciellt noterbart i Stockholm och Helsingfors.

Cybercoms omsättning under första kvartalet uppgick till 319,2 MSEK (374,8). EBIT uppgick till 15,7 MSEK (18,5), vilket ger en marginal på 4,9% (4,9). Det besparingsprogram som initierades under fjärde kvartalet 2012 är nu genomfört i sin helhet och samtliga medarbetare som blev uppsagda har lämnat oss. Vi har minskat vår kostnadsmassa, främst hänförligt till lägre kostnader i administrativ personal och lokaler, vilket också märks i vårt resultat. Det är glädjande att notera att finansnettot nu stärkts av den finansiella omstrukturering vi genomfört och vi har ökat periodens resultat efter skatt till 11,1 MSEK (9,1).

Vi ser en god lönsamhetsförbättring i segment International, vilket är positivt. Även en försiktigt positiv trend märks i vår finska verksamhet. Ser vi till vårt största segment, Sverige, så har vi inte nått samma lönsamhetsnivå som föregående års starka första kvartal. Detta förklaras till stor del av att vi har haft negativa kalendereffekter och en högre andel sjukfrånvaro i år.

Jag är också glad att notera att Cybercom uppmärksammas i Allbright-rapporten 2013, där vi placerar oss som etta inom branschen teknologi när det gäller andelen kvinnor i ledningen. Detta är en viktig fråga och något vi jobbar aktivt med på Cybercom.

Vi ser utmaningar i det osäkra konjunkturläge som fortsätter att prägla 2013, men med de förändringar vi genomfört i bolaget står Cybercom bättre rustat för att långsiktigt utveckla vår affär och uppnå våra strategiska och finansiella mål.

Stockholm den 3 maj 2013  

Niklas Flyborg
VD och koncernchef
  

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 70 594 96 78
Camilla Öberg, CFO +46 73 398 50 01
Kristina Cato, IR- och kommunikationschef +46 70 864 47 02

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf