Delårsrapport januari – juni 2013


2013-07-15, 07:30

April – juni 2013

· Omsättningen uppgick till 313,3 MSEK (336,8)
· Rörelseresultat EBIT var 13,8 MSEK (-16,6)
· Rörelsemarginal EBIT var 4,4% (-4,9)
· Periodens resultat efter skatt var 9,3 MSEK (-21,2)
· Resultat per aktie uppgick till 0,05 SEK (-0,38)

Januari – juni 2013

· Omsättningen uppgick till 632,5 MSEK (711,6)
· Rörelseresultat EBIT var 29,5 MSEK (1,9)
· Rörelsemarginal EBIT var 4,7% (0,3)
· Periodens resultat efter skatt var 20,4 MSEK (-12,1)
· Resultat per aktie uppgick till 0,11 SEK (-0,22)

Viktiga händelser

· Den finska Utbildningsstyrelsen har valt Cybercom för uppdrag värda omkring 6,9 MEUR. Avtalet täcker fyra år och gäller Utbildningsstyrelsens webbtjänster.
· Cybercom vann uppdraget avseende E-legitimationsnämndens ”Federationstjänster för svensk
e-legitimation”, som löper över tre år.
· SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, (Sveriges Kommuner och Landstings upphandlingsfunktion) tilldelade Cybercom ramavtalet gällande IT-konsulttjänster.
· Cybercom vann nytt ramavtal inom informationssäkerhet, ledning och styrning hos Migrationsverket.
· Cybercom utvecklar och underhåller system för planering av banunderhållsarbete åt SL.
· Ny webb lanserad, www.cybercom.se

VD-ord

Vi fortsätter utvecklingen av Cybercom i linje med vår plan. Vi är rätt positionerade inom Connectivity och vi är övertygade om att det är ett område med starkt tilltagande efterfrågan de kommande åren. Med vårt Connectivity-erbjudande växer vi i strategiska kundkonton och balanserar vår kundportfölj med större andel vunna affärer inom offentlig sektor och industri. Inom den förstnämnda vill jag uppmärksamma de väsentliga affärer vi vunnit hos finska Utbildningsstyrelsen och svenska E-legitimationsnämndens ”Federationstjänster för e-legitimation”. Vi har även i dagarna fått tilldelning av nytt ramavtal gällande IT-konsulttjänster genom Kommentus Inköpscentral, SKI, som är Sveriges Kommuners och Landstings upphandlingsfunktion. Det är ett avtal där vi ser god potential. Inom industri fortsätter vi att stärka vår affär framförallt genom noterbar god utveckling hos våra finska kunder Outotec och Kone samt även hos SAAB i Sverige.

Vi upplever ingen större förändring i marknadssituationen jämfört med årets första kvartal. Vi har en stabil ström av förfrågningar och ser nya affärsmöjligheter, dock är det fortsatt långa beslutstider. Vi märker en tuffare konkurrenssituation, särskilt i Stockholmsregionen. Som väntat har ST-Ericssons bolagsförändringar fortsatt påverka vår affär under detta kvartal och i något större utsträckning än under första kvartalet. Jag tycker att vi har kompenserat den negativa effekt det haft för vår verksamhet i södra Sverige bra med en växande affär hos nya kundkonton som är viktiga för oss. Vår affär inom test och verifiering hos kunder som QlikTech och Verisure är sådana exempel.

Årets andra kvartal har i stort utvecklats enligt våra förväntningar. Cybercoms omsättning uppgick till 313,3 MSEK (336,8). Minskningen är en naturlig följd av det omstruktureringsprogram som genomförts. Det är positivt att vi ökar omsättningen per anställd kontinuerligt.

Vårt fokus detta år ligger på att stabilisera vår lönsamhets-utveckling och jämfört med samma period föregående år kan vi genom vår effektivisering visa förbättringar inom samtliga segment. Koncernens EBIT uppgick till 13,8 MSEK (-16,6), vilket ger en marginal på 4,4% (-4,9). Finansnettot fortsätter att stärkas och vi har ökat periodens resultat efter skatt till 9,3 MSEK (-21,2). Vi börjar också se ett starkare kassaflöde.

Vi har respekt för de utmaningar och det konjunkturläge som fortsätter att prägla 2013. Samtidigt noterar vi att vår strategiska förflyttning sker enligt plan och vi fortsätter att i grunden förbättra vår affär för att få till stånd långsiktigt hållbara förändringar för att nå våra långsiktiga finansiella mål.

Till sist vill jag lyfta fram vår nya webbplats som lanserades i juni. Den visar många av våra spännande uppdrag, besök den gärna www.cybercom.se.

Stockholm den 15 juli 2013

Niklas Flyborg
VD och koncernchef
  

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef, +46 70 594 96 78
Camilla Öberg, CFO, +46 73 398 50 01
Kristina Cato, IR- och kommunikationschef, +46 70 864 47 02

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf