Delårsrapport juli – september 2012


2012-10-25, 07:31

Juli – september 2012

· Omsättningen uppgick till 273,9 MSEK (321,8).
· Rörelseresultat EBITDA var 4,5 MSEK (15,4) och rörelsemarginal EBITDA var 1,6% (4,8).
· Rörelseresultat EBIT var -2,9 MSEK (5,6) och rörelsemarginal EBIT var -1,1% (1,7).ää
· Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,04).

Januari – september 2012

· Omsättningen uppgick till 985,5 MSEK (1 087,9).
· Rörelseresultat EBITDA var 33,4 MSEK (22,6) och rörelsemarginal EBITDA var 3,4% (2,1), vilket inkluderar omstruktureringskostnad om 5,0 MSEK för stängning av kontoret i Rumänien. EBITDA i den löpande verksamheten var 38,4 MSEK (50,6) och EBITDA-marginalen
var 3,9% (4,7).
· Rörelseresultat EBIT var -1,0 MSEK (-158,6) och rörelsemarginal EBIT var -0,1% (-14,6), vilket inkluderar ovan nämnda omstruktureringskostnad och realisationsförlust om 11,8 MSEK i samband med avyttringen av den kinesiska verksamheten. EBIT i den löpande verksamheten var 15,8 MSEK (20,4) och EBIT-marginalen var 1,6% (1,9).
· Resultat per aktie uppgick till -0,45 SEK (-4,55).
· Nyemissionen övertecknad.

Viktiga händelser efter periodens utgång

VD-ord

Nyemissionen är snart genomförd och jag är glad att kunna notera det stöd vi fått från våra ägare. Nu står Cybercom starkare rustat genom en bättre anpassad finansieringslösning. Vi stärker vårt rörelsekapital och får bättre förutsättningar att fokusera på att utveckla vår affär och genom detta kunna uppnå våra strategiska och finansiella mål.

Under det säsongsmässigt korta tredje kvartalet noterade vi en mer avvaktande marknad, vilket delvis har påverkat bolaget och givit en svag lönsamhets- och omsättningsutveckling. EBITDA uppgick till 4,5 MSEK på en omsättning om 273,9 MSEK. Vi har en fortsatt otillfredsställande beläggning i vissa delar av verksamheten. I andra delar ser vi däremot en fortsatt stabil beläggning. Vi upplever fortfarande en god efterfrågan inom industrisegmentet och offentlig sektor. Nya intressanta affärer som har tecknats under kvartalet är bland andra med IDG, Försäkringskassan, Jokakoti.fi (finska motsvarigheten till Hemnet.se), Sandvik Construction and Mining, Storstockholms Lokaltrafik och ST-Ericsson.

Vi fortsätter med det förändringsarbete i bolaget som jag tidigare kommunicerat för att utveckla vår affär och effektivisera verksamheten. Överst på agendan står förbättrad lönsamhet.

En viktig komponent i förändringsarbetet är omfokuseringen mot den nordiska kundbasen. Norden står idag för 90% av vår omsättning. Verksamheten i Rumänien är nu helt avvecklad. Våra kompetenscentra i Indien och Polen fungerar som offshore- och nearshorecentra för vår nordiska affär.

Vi effektiviserar nu vår verksamhet genom att ta bort en hierarkisk nivå och integrera dotterbolaget Cybercom Sverige med moderbolaget, inklusive stabsfunktionerna. Genom detta kan vi jobba närmare våra kunder och fullt ut arbeta som en integrerad koncern med gemensamma processer och stödfunktioner.

Cybercom ska vara kundorienterat, snabbfotat med korta beslutsvägar och med en gemensam agenda. Med den nya organisationen på plats mobiliserar vi våra styrkor för att stärka vår konkurrenskraft och fullfölja vår plan för ökad lönsamhet. Samtidigt är vi väl medvetna om behovet att på kort sikt kunna manövrera ett annalkande hårdare marknadsklimat.

Stockholm den 25 oktober 2012

Niklas Flyborg
VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 70 594 96 78
Camilla Öberg, CFO +46 73 398 50 01
Kristina Cato, IR- och kommunikationschef +46 70 864 47 02

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf