Delårsrapport januari – mars 2014


2014-05-05, 07:30

Januari – mars 2014

· Omsättningen uppgick till 309,1 MSEK (319,2)
· Rörelseresultat EBIT var 15,8 MSEK (15,7) 
· Rörelsemarginal EBIT var 5,1% (4,9)
· Periodens resultat efter skatt var 11,4 MSEK (11,1)
· Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,06)

Viktiga händelser

· 18% tillväxt och förbättrad lönsamhet i Finland
· Starkare position inom offentlig sektor
· Goda resultat från Mobile World Congress, Barcelona
· Ny kund 4T Sverige gällande tjänsten WyWallet
· Ny internationell kund Cable & Wireless Communications
· Outsourcing-affär för utveckling av infotainment hos Volvo Group Trucks Technology

VD-ord
Årets första kvartal har utvecklats enligt våra förväntningar. Vi ser en underliggande god marknad, där Connectivity får ett allt större genomslag på fler områden och inom samtliga branscher. ”Sakernas internet” är inte längre bara ett begrepp utan en realitet för att möjliggöra produktutveckling, effektivitetsvinster, hållbarhetsvinster och för att stärka konkurrenskraften hos våra kunder. Vår kompetens är attraktiv.

Marknadsutvecklingen generellt i Norden liknar föregående kvartal med en något avvaktande men ändå stabil efterfrågan. Vi har en god basaffär som växer genom både förlängningar och utökande av pågående uppdrag. Det rådande makroekonomiska läget och oron i omvärlden leder till en viss försiktighet i investeringsviljan och långa beslutsprocesser hos våra kunder. Konkurrenssituationen är fortsatt hård. Detta är utmaningar som vi anser oss rustade för.

I hela koncernen uppgick omsättningen under det första kvartalet till 309,1 MSEK (319,2). Det är en minskning med 3%, vilket ska jämföras med den minskningstakt på 11% vi hade under helåret 2013. Vår finska verksamhet har utvecklats mycket väl och ökar omsättningen med 18%.

Kvartalets EBIT blev 15,8 MSEK (15,7), vilket är i nivå med föregående år, men i år inkluderas även ett flertal offensiva satsningar som gjorts i bland annat rekryterings- och marknadsaktiviteter. Vi deltog till exempel med egen monter under Mobile World Congress i Barcelona. Rörelsemarginalen uppgick till 5,1% (4,9). Periodens resultat efter skatt ökade något till 11,4 MSEK (11,1).

Vi fortsätter att leverera på vår strategi, där vi växer steg för steg inom utvalda kundkonton och balanserar vår kundportfölj mot en jämnare fördelning mellan offentlig sektor, industri och telekom. Vi utvecklar vår affär i rätt riktning och har under perioden stärkt vårt erbjudande inom rådgivande tjänster samt e-hälsa. Detta är satsningar inom områden där vi ser en god potential.

Vårt starka erbjudande inom Connectivity har under kvartalet lett till nya kunder och nya uppdrag såsom till exempel ett Connectivity Management-uppdrag hos operatören Cable & Wireless Communications, framtagande av en BI-lösning för SIDA, utveckling av digitala karttjänster hos TomTom och utveckling av en säkerhetstjänst för Karolinska Institutet.

Vår och våra kunders spännande utveckling i den uppkopplade världen fortsätter.

Vi har fortsatt arbete att göra för att förbättra oss och jag ser goda förutsättningar för detta under året.

Stockholm den 5 maj 2014

Niklas Flyborg
VD och koncernchef 

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 70 594 96 78
Camilla Öberg, CFO +46 73 398 50 01
Kristina Cato, IR- och kommunikationschef +46 70 864 47 02

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. 

Pressmeddelande i pdf