Cybercoms nyemission övertecknad


2009-06-22, 10:00
FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS I USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONG KONG ELLER JAPAN

Som tidigare meddelats har Cybercoms styrelse, med stöd av erhållet bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen har fulltecknats och därigenom tillförs bolaget cirka 100 MSEK före emissionskostnader.

Av de erbjudna aktierna i nyemissionen har cirka 98,7% tecknats med stöd av teckningsrätter. Utöver det har aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter som mer än väl överstiger antal aktier som finns kvar att fördela. Nyemissionen är därmed fulltecknad och lämnade emissionsgarantier behöver ej tas i anspråk.

De 127 794 aktier som ej tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 1,3% av det totala erbjudna antalet aktier, kommer i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet att tilldelas de aktieägare i Cybercom som tecknat sig för aktier utan stöd av teckningsrätter.

Emissionen medför att antalet aktier i Cybercom ökar med 9 833 936 aktier och att bolagets aktiekapital ökar med 9 833 936 SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 34 418 776 SEK, fördelat på 34 418 776 aktier. De nyemitterade aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel vid NASDAQ OMX Stockholm i juli 2009.


Cybercom Group Europe AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Patrik Boman, VD och koncernchef, Cybercom Group +46 73 983 89 79
Odd Bolin, CFO, Cybercom Group +46 70 428 31 73
Kristina Cato, informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group + 46 708 64 47 02


Danske Markets är finansiell rådgivare till Cybercom i samband med företrädesemissionen.

Informationen är sådan som Cybercom Group Europe AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juni 2009 kl.10.00

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, webbportaler, mobila tjänster och inbyggda system. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 2 000 anställda med uppdrag världen över och 25 egna kontor i 11 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercom.se

Pressmeddelande i pdf