Cybercom offentliggör preliminärt utfall för tredje kvartalet med anledning av nyemissionen


2012-09-24, 13:00
 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan. Se även avsnittet Viktig information nedan.

Den 30 augusti 2012 offentliggjorde Cybercom att bolagets styrelse fattat beslut om en nyemission om högst 127 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare. I samband med offentliggörandet meddelades också att Cybercom avsåg offentliggöra preliminärt utfall för tredje kvartalet 2012, inför teckningsperioden och offentliggörandet av det prospekt som upprättas med anledning av nyemissionen. Cybercom offentliggör härmed preliminärt utfall för det tredje kvartalet i räkenskapsåret 2012:

· Omsättningen förväntas uppgå till 260 – 275 miljoner kronor.
· Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förväntas uppgå till 2 – 6 miljoner kronor. Inga jämförelsestörande poster beräknas påverka resultatet i kvartalet.

– Under det säsongsmässigt korta tredje kvartalet noterar vi en svag lönsamhets- och omsättningsutveckling. Vi har en fortsatt otillfredsställande beläggning i vissa delar av verksamheten men även en mer avvaktande marknad. Vi fortsätter med förändringsarbetet inom bolaget för att effektivisera verksamheten med syfte att kunna möta våra finansiella mål, säger Niklas Flyborg, vd och koncernchef.

För övrig information om nyemissionen hänvisas till det pressmeddelande avseende styrelsens beslut om nyemission som offentliggjordes den 30 augusti 2012 och till delårsrapporten för det tredje kvartalet 2012 som offentliggörs den 25 oktober 2012.

Informationen är sådan som Cybercom Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 september 2012 klockan 13.00.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef 070 594 96 78
Camilla Öberg, Finansdirektör 073 398 50 01
Kristina Cato, Kommunikationsdirektör och ansvarig för IR 070 864 47 02

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller spridning, direkt eller indirekt, av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts, publicerats eller spritts bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller företes på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att iaktta dessa begränsningar kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämplig lagstiftning i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Cybercom Group AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Cybercom Group AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Cybercom Group AB (publ) bedömer kunna offentliggöra i början av oktober 2012.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna har eller kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna får inte, direkt eller indirekt, överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning, annat än i sådana fall som enligt tillämpliga undantag inte kräver registrering enligt Securities Act, någon provinslag i Kanada eller motsvarande åtgärder enligt tillämplig lagstiftning i övriga jurisdiktioner.

Pressmeddelande i pdf