Cybercom genomför garanterad företrädesemission om 100 MSEK


2009-05-20, 12:00
FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS I USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONG KONG ELLER JAPAN NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG OR JAPAN • Nyemission om högst 100 MSEK sker med företrädesrätt för Cybercoms aktieägare • Företrädesrelation 2:5 • Emissionskurs om 10,15 SEK per aktie • Teckningstid 2 – 16 juni • Emissionen är garanterad i dess helhet via teckningsförbindelse och garantier

Bakgrund och motiv
Den globala ekonomiska avmattningen har fått genomslag på den nordiska marknaden för IT-konsulttjänster under 2009. Med anledning av detta anser Cybercoms styrelse att bolaget bör agera proaktivt för att stärka Cybercoms finansiella ställning, för att kunna gå stärkt ur den nuvarande konjunkturavmattningen. Genom Cybercoms internationella expansion har antalet stora internationella kunder ökat, vilket leder till ett ökat behov av rörelsekapital då många av dessa kunder tillämpar längre kredittider under rådande marknadssituation. Styrelsen vill stärka Cybercoms möjligheter att aktivt fortsätta utveckla Cybercom på en global marknad. De senaste två åren har Cybercom expanderat kraftigt internationellt och är efter den kraftiga expansionen under 2007 och 2008 en betydande aktör på den nordiska IT-marknaden.

I syfte att stärka bolagets finansiella ställning har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission om högst 100 MSEK. Styrelsen avser att använda en del av emissionslikviden till att anpassa bolagets kapitalstruktur, genom att minska Cybercoms skuldsättning, och därmed stärka bolagets finansiella position. Av de högst 100 MSEK som emissionen tillför bolaget före emissionskostnader, avses 50 MSEK användas för en extra amortering av banklån och resterande emissionslikvid, cirka 50 MSEK före emissionskostnader, är avsedda för att förbättra Bolagets likviditet

Emissionsvillkor
Styrelsen i Cybercom har den 20 maj 2009 beslutat om nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst 9 833 936 aktier. Beslutet har skett med stöd av det bemyndigande som Cybercoms styrelse erhöll vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets aktieägare skall äga rätt att för 5 befintliga aktier i Cybercom teckna 2 nya aktier till teckningskursen 10,15 kronor per aktie. Teckningstiden löper från och med den 2 juni till och med den 16 juni 2009. Vid full teckning i den garanterade företrädesemissionen ökar Cybercoms aktiekapital till 34 418 776 kronor och det totala antalet aktier till 34 418 776. Cybercom tillförs cirka 100 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av nyemissionen.


Garanti och teckningsåtagande
Cybercoms huvudaktieägare, tillsammans representerande cirka 53 procent av aktiekapitalet och rösterna, har förbundit sig att teckna sina respektive andelar i nyemissionen. Vidare har J Christer Ericsson genom bolag i avtal med Cybercom åtagit sig att till ovan angiven emissionskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor teckna de aktier som inte tecknas och betalas med stöd av eller utan företrädesrätt i företrädesemissionen. Emissionsgarantin uppgår till 47 procent och därmed är företrädesemissionen till fullo säkerställd.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

Emissionsbeslut: 20 maj 2009

Aktien handlas inklusive rätt att delta i emissionen: 25 maj 2009

Aktien handlas exklusive rätt att delta i emissionen: 26 maj 2009

Avstämningsdag för deltagande i emissionen,
d.v.s. de aktieägare som är registrerade som aktieägare
i Cybercoms aktiebok denna dag kommer att erhålla
teckningsrätter för deltagande i emissionen: 28 maj 2009

Prospektet offentliggörs: omkring den 28 maj 2009

Handel i teckningsrätter: 2 juni – 11 juni 2009

Handel i betalda tecknade aktier (BTA): 2 juni 2009 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket

Teckningstid i emissionen: 2 juni – 16 juni 2009

I övrigt hänvisar Cybercom till prospektet rörande den säkerställda företrädesemissionen.
Danske Markets är finansiell rådgivare till Cybercom i samband med företrädesemissionen.

Stockholm den 20 maj 2009
Cybercom Group Europe AB (publ.)
Styrelsen

Informationen är sådan som Cybercom är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj 2009 kl 12.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Boman, VD och koncernchef, Cybercom Group +46 (0)73 983 89 79
Odd Bolin, CFO, Cybercom Group +46 (0)70 428 31 73
Kristina Cato, informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group +46 (0)708 64 47 02

Om Cybercom
Cybercom Group är ett konsultföretag inom IT- och telekom som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, portaler, mobila tjänster, inbyggda system och telekom management. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 2 000 anställda med uppdrag världen över och 24 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercom.se

Pressmeddelande i pdf