Cybercom genomför en kvittningsemission om 28 MSEK


2009-07-20, 15:31
Styrelsen har beslutat, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 28 april 2009, om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för betalning av förvärv genom kvittning.

Som kommunicerades i samband med offentliggörandet av Cybercoms prospekt
den 28 maj 2009 finns utestående tilläggsköpeskillingar för förvärvade Plenware Oys
tidigare förvärv; NSD Consulting Oy och Comprog Oy. Styrelsen har beslutat att genomföra en kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som ett led i regleringen av slutliga tilläggsköpeskillingar om totalt EUR 2 504 515 till säljarna av dessa båda bolag.

• Genom kvittningsemissionen nyemitteras 1 669 123 aktier till en teckningskurs om 16,60 kronor per aktie, vilket motsvarar Cybercom-aktiens stängningskurs den 17 juli 2009.
• Teckningstiden kommer att vara mellan den 20 – 31 juli 2009
• Efter genomförd kvittningsemission uppgår Cybercoms aktiekapital till 36 087 899 och antalet aktier till 36 087 899.

• Kvittningsemissionen motsvarande 27,7 miljoner kronor tillsammans med tidigare erlagd kontant delbetalning om 5,4 miljoner kronor av tilläggsköpeskillingar medför att NSD Consultings och Comprogs fordringar på Cybercom kvittas i enlighet med avtal mellan parterna.

Stockholm den 20 juli 2009
Cybercom Group Europe AB (publ.)
Styrelsen

Informationen är sådan som Cybercom är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2009 kl 15.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Boman, VD och koncernchef, Cybercom Group +46 (0)73 983 89 79
Odd Bolin, CFO, Cybercom Group +46 (0)70 428 31 73
Kristina Cato, informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group +46 (0)708 64 47 02

Om Cybercom
Cybercom Group är ett konsultföretag inom IT- och telekom som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, portaler, mobila tjänster, inbyggda system och telekom management. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 1 900 anställda med uppdrag världen över och 25 egna kontor i 11 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercom.se

Pressmeddelande i pdf