Cybercom fastställer villkoren för nyemissionen


2012-09-27, 08:30
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan. Se även avsnittet Viktig information nedan.  


· Aktieägare i Cybercom har företrädesrätt att teckna fyra (4) nya aktier för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 4 oktober 2012
· Teckningskursen är 0,87 kronor per aktie vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 126 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning
· Nyemissionen är garanterad i sin helhet genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare inklusive JCE Group och genom emissionsgarantier med externa investerare
· Nyemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som äger rum den 1 oktober 2012
· Teckningstiden kommer att löpa från och med den 9 oktober till och med den 23 oktober 2012

Cybercom Group AB (publ) offentliggjorde den 30 augusti 2012 styrelsens beslut om en företrädesrättsemission om högst 127 miljoner kronor i syfte att stärka bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa förutsättningar för det förändringsarbete som nu genomförs i Cybercom för att uppnå bolagets långsiktiga finansiella mål där fokus är ökad lönsamhet och minskad nettoskuldsättning. Nyemissionen är garanterad i sin helhet genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare inklusive JCE Group och genom emissionsgarantier med externa investerare.

Styrelsen har nu fastställt teckningskursen och villkoren för nyemissionen. Aktieägare i Cybercom ska ha företrädesrätt att teckna fyra (4) nya aktier för varje aktie som innehas på avstämningsdagen för nyemissionen vilken infaller den 4 oktober 2012. Varje aktie i Cybercom ska berättiga till fyra (4) teckningsrätter och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 0,87 kronor per aktie. Det motsvarar en rabatt om cirka 42 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter, baserat på stängningskursen för Cybercom-aktien den 26 september 2012 på NASDAQ OMX Stockholm.

Om inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska därvid ske till (i) i första hand dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning (ii) i andra hand dem som endast tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån det inte kan ske, genom lottning (iii) i tredje hand till emissionsgaranterna som har ingått garantiavtal med Cybercom.

Den totala emissionslikviden kommer att uppgå till cirka 125,6 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning. Nyemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma i Cybercom som kommer att äga rum i Stockholm den 1 oktober 2012, kl 16.00. Kallelsen offentliggjordes den 30 augusti 2012 och finns tillgänglig på Cybercoms webbplats www.cybercom.se. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 4 oktober 2012. Teckningstiden löper från och med den 9 oktober till och med den 23 oktober 2012, eller den senare dag som beslutas om av styrelsen.

Förändringar i bolagsordningen

Styrelsens beslut om nyemission förutsätter även en ändring av bolagsordningen rörande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. Baserat på de av styrelsen nu fastställda teckningsvillkoren behöver en sådan justering ske enligt styrelsens förslag under punkten 9, alternativ 2, på agendan för den extra bolagsstämman, innebärande att gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 12 435 757 kronor och högst 49 743 028 kronor till lägst 37 500 000 kronor och högst 150 000 000 kronor och att gränser för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 12 435 757 och högst 49 743 028 till lägst 150 000 000 och högst 600 000 000. Följaktligen har styrelsen beslutat att dra tillbaka förslaget enligt punkten 9, alternativ 1, på agendan för den extra stämman. Hela kallelsen finns tillgänglig under pressmeddelanden på Cybercoms webbplats www.cybercom.se.

Förändringarna i bolagsordningen innebär en minskning av aktiekapitalet före nyemissionen och att kvotvärdet ändras från 1,00 kronor till 0,25 kronor. Vid full teckning i nyemissionen ökar aktiekapitalet med 36 087 899 kronor till 45 109 873,75 kronor.

Tidsplan för nyemissionen

1 oktober 2012                             Extra bolagsstämma beslutar om godkännande av styrelsens beslut om nyemissionen och ändringar i bolagsordningen

2 oktober 2012                             Första dag för handel i Cybercomaktien exklusive teckningsrätt

4 oktober 2012                             Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter

8 oktober 2012                             Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

9-18 oktober 2012                       Handel med teckningsrätter

9-23 oktober 2012                       Teckningsperiod

25 oktober 2012                           Cybercom offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet i räkenskapsåret 2012 och preliminärt utfall i nyemissionen

31 oktober 2012                           Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i nyemissionen

I övrigt hänvisas till pressmeddelandet avseende styrelsens beslut om nyemission från den 30 augusti 2012.

Informationen är sådan som Cybercom Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 september 2012 klockan 08.30.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef 070 594 96 78
Camilla Öberg, Finansdirektör 073 398 50 01
Kristina Cato, Kommunikationsdirektör och ansvarig för IR 070 864 47 02

Om Cybercom

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller spridning, direkt eller indirekt, av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts, publicerats eller spritts bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller företes på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att iaktta dessa begränsningar kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämplig lagstiftning i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Cybercom Group AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Cybercom Group AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Cybercom Group AB (publ) bedömer kunna offentliggöra i början av oktober 2012.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna har eller kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna får inte, direkt eller indirekt, överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning, annat än i sådana fall som enligt tillämpliga undantag inte kräver registrering enligt Securities Act, någon provinslag i Kanada eller motsvarande åtgärder enligt tillämplig lagstiftning i övriga jurisdiktioner.

Pressmeddelande i pdf