Cybercom effektiviserar kostnadsstrukturen för ökad lönsamhet och gör en goodwillnedskrivning om 125 MSEK


2011-06-27, 08:00
Cybercom har under det senaste året fokuserat på en omställning av den nordiska konsultverksamheten utifrån marknadsförändringar inom främst telekomområdet. Som ett led i detta sker neddragningar i Cybercoms finska verksamhet, inklusive dess tillhörande kontor i Kina och Rumänien. Vidare effektiviseras administrationen i Cybercoms finska och svenska verksamhet ytterligare. Dessa åtgärder leder till engångskostnader om totalt 27 MSEK som kommer att belasta andra kvartalet men som skapar förutsättningar för ökad lönsamhet successivt från tredje kvartalet. Förändringarna i Cybercoms finska verksamhet leder också till en goodwillnedskrivning om 125 MSEK. Samtidigt tillsätts en ny ledningsgrupp med större fokus på Norden.

Cybercom har renodlat sin verksamhet i Sverige och Finland med fokus på bolagets erbjudanden inom Connected Devices, Internet Services, Security och Telecom Management samt organiserat båda länderna i landstäckande affärsområden som skapar synergier. Cybercoms verksamhet i Finland avvecklar sitt tjänsteutbud inom hårdvarudesign samt stänger kontoret i Hyvinkää. Maximalt 50 konsulter i den finska verksamheten kan komma att påverkas av dessa förändringar och MBL-förhandlingar är påbörjade. Neddragningar sker även med 30 konsulter i Kina och 40 konsulter i Rumänien. Detta ger en engångskostnad om 9 MSEK i andra kvartalet. Vidare har Cybercom infört koncerngemensamma lösningar och system för att bli mer kostnadseffektivt. Med detta på plats justerar nu bolaget koncernens overheadstruktur ytterligare och minskar administrationen i Finland och Sverige, inklusive moderbolaget, med cirka 25 personer. En kostnad om 18 MSEK för overheadjusteringen kommer därmed att belasta andra kvartalet.

Sedan Cybercom förvärvade bolaget Plenware Oy med verksamhet i Finland, Estland, Rumänien och Kina 2008, har marknadsförutsättningarna väsentligt förändrats, dels på grund av lågkonjunkturen som kom 2009 och dels på grund av de stora förändringarna som den finska telekomindustrin just nu genomgår. Dessa förändrade marknadsförutsättningar har föranlett en prövning av goodwillen från förvärvet av Plenware Oy, och resulterat i en nedskrivning om 125 MSEK i goodwill och 10 MSEK i varumärkesvärde. Kvarstående värde av immateriella tillgångar från förvärvet av Plenware Oy är 97 MSEK. Värdet av varumärket kommer att vara helt avskrivet vid utgången av 2011.

Sammanfattningsvis förväntas EBITDA resultat för andra kvartalet vara drygt -20 MSEK. Dock förväntas effektiviseringen ge en årlig kostnadsreduktion om 20 MSEK och skapa förutsättningar för ökad lönsamhet successivt från tredje kvartalet 2011.

– Marknadsutvecklingen i Sverige är gynnsam. I Finland ser vi dock fortfarande stora utmaningar inom telekomsegmentet medan det skett en tydlig återhämtning i marknaden inom industri, media, offentlig sektor samt bank och finans. Med de åtgärder vi nu genomför hanterar vi situationen i Finland, vi skapar också en mer fokuserad verksamhet samt en overhead anpassad för vår koncernstruktur och för förbättrad långsiktig lönsamhet, säger Patrik Boman, vd och koncernchef Cybercom Group.

Med fokus på en stark närvaro i de nordiska hemmamarknaderna och med en internationell leveranskapacitet som över tiden ska fokusera på färre och större internationella enheter, bildar Patrik Boman en ny ledningsgrupp tillsammans med

· Peter Keller-Andreasen, med ansvar för den svenska verksamheten inklusive leveranskapacitet från Indien
· Petteri Puhakka, med ansvar för den finska verksamheten inklusive leveranskapacitet från Rumänien
· Karsten Adelmark, med ansvar för den danska verksamheten
· Conny Karlsson, med ansvar för Cybercoms internationella verksamhet
· Odd Bolin, CFO
· Kristina Cato, kommunikationschef och ansvarig för IR.

Ledningsgruppen presenteras närmare på Cybercoms webbplats, www.cybercom.com (http://www.cybercom.com/). Cybercom publicerar delårsrapporten för första halvåret 2011 fredagen den 15 juli.

Notera: Informationen är sådan som Cybercom ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 juni kl. 08.00.

För ytterligare information:

Patrik Boman, vd och koncernchef    +46 73 983 89 79
Odd Bolin, CFO  +46 70 428 31 73
Kristina Cato, Kommunikationschef och ansvarig för IR  +46 70 864 4704                                                  

 

 

Pressmeddelande i pdf