Cybercom avser genomföra nyemission


2012-07-13, 12:59

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan.

Styrelsen i Cybercom Group AB (publ) ("Cybercom") har för avsikt att, under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande, genomföra en nyemission om cirka 125 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsen avser att fatta det formella emissionsbeslutet under augusti 2012 då även de närmare detaljerna om nyemissionen och kallelse till en extra bolagsstämma att besluta om nyemissionen offentliggörs. Nyemissionen beräknas genomföras under hösten 2012.

Motivet till nyemissionen är att stärka bolagets kapitalstruktur och, i tillägg till det förändringsarbete som nu genomförs i Cybercom, skapa förbättrade förutsättningar att uppnå bolagets finansiella mål.

Nyemissionen är en del i en ny finansieringslösning som ledningen arbetat fram. Den nya finansieringslösningen, som är bättre anpassad till Cybercoms verksamhet, innebär bland annat att bolaget ersätter en kostsam factoring med en mer flexibel checkräkningskredit samt förbättrar nuvarande lånevillkor. Cybercom avser använda en del av emissionslikviden till att göra en engångsamortering om cirka 50 miljoner kronor på befintliga lån.

Bolagets större aktieägare, JCE Group med flera, vilka tillsammans representerar cirka 43 procent av aktierna har meddelat sin avsikt att vid en nyemission teckna sina respektive pro-rata andelar i nyemissionen.

Observera: Informationen är sådan som Cybercom ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli kl 13.00.

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Flyborg, VD och koncernchef  +46 70 594 96 78
Camilla Öberg, Finansdirektör  +46 73 398 50 01
Kristina Cato, Kommunikationsdirektör och ansvarig för IR +46 70 864 47 02

Om Cybercom

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf