Bokslutskommuniké 2013


2014-02-13, 07:27

Oktober – december 2013

· Omsättningen uppgick till 313,4 MSEK (353,7) 
· Rörelseresultat EBIT var 22,2 MSEK (-10,4)  
· Rörelsemarginal EBIT var 7,1% (-2,9) 
· Periodens resultat efter skatt var 16,3 MSEK (-36,7) 
· Resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (-0,24) 

Januari – december 2013

· Omsättningen uppgick till 1 195,1 MSEK (1 339,2) 
· Rörelseresultat EBIT var 60,2 MSEK (-11,4) 
· Rörelsemarginal EBIT var 5,0% (-0,9) 
· Periodens resultat efter skatt var 41,5 MSEK (-53,1) 
· Resultat per aktie uppgick till 0,23 SEK (-0,67)

Viktiga händelser under året 

· Stärkt lönsamhet på en avvaktande marknad 
· Stark tillväxt inom nordisk offentlig sektor 
· Omsättningsminskning till följd av lägre exponering inom telekom 
· Positiv nettorekrytering under fjärde kvartalet 
· Styrelsen föreslår ingen utdelning 

Kommentar från VD 

Under 2013 har vi vänt till lönsamhet i samtliga delar av vår verksamhet, byggt en stabil finansiell plattform och under årets sista kvartal också vänt till positiv nettorekrytering. Den förändringsplan vi genomför ger resultat. 

Med vår attraktiva position inom Connectivity möts vi av en växande marknad, där ett allt större intresse visas från både befintliga och nya kunder. I fjärde kvartalet har till exempel Köpenhamns Flygplats tecknat ramavtal med Cybercom, Smart Axiata som är Kambodjas näst största leverantör av mobila tjänster anlitat oss för nätoptimering, Stockholms Läns Landsting valt Cybercoms compliance portal för säkerhetsstyrning, Husqvarna Group valt Cybercom för innovativ produktutveckling och Finska Kauppalehti valt Cybercoms nya Cloud-lösning.

Marknadsutvecklingen i Norden under fjärde kvartalet var snarlik tredje kvartalet, med en lugn men ändå stabil affärsperiod. 2013 har kännetecknats av blandade marknadssignaler. Det har varit ett växande intresse för Connectivity, samtidigt som många affärsdialoger har präglats av försiktig investeringsvilja, långa beslutsprocesser och en tilltagande konkurrenssituation.

Vi har medvetet förflyttat oss för att bättre balansera vår kundportfölj. Successivt har vi stärkt vår position inom offentlig sektor och i fjärde kvartalet uppgick omsättningen där till 31% (23). 

Cybercoms omsättning under fjärde kvartalet uppgick till 313,4 MSEK (353,7). Minskningen med 11% var delvis en följd av den omstrukturering som vi genomförde i slutet av 2012 men även ett avvaktande marknadsläge fick genomslag. Vårt fokus har varit på lönsamhet och vi har väsentligt stärkt rörelseresultatet EBIT jämfört med samma period föregående år till 22,2 MSEK (-10,4), rörelsemarginalen stärktes därmed till 7,1% (-2,9). Periodens resultat efter skatt ökade till 16,3 MSEK (-36,7). 

För helåret 2013 förbättrades EBIT till 60,2 MSEK (-11,4), vilket gav 5,0% (-0,9) i rörelsemarginal. Även justerat för de engångskostnader som belastade 2012, har vi därmed fördubblat vår lönsamhet, vilket visar att våra förändringar utvecklar bolaget i positiv riktning. 

De tre svenska regionerna står nu för drygt 70% av vår omsättning. Den stora Stockholmsmarknaden har varit utmanande, men vi har trots det förbättrat vår lönsamhet i regionen och ser nu en mer positiv marknad. Marknadssituationen i södra Sverige är fortsatt blandad, medan vår region Mid har presterat mycket fint på en marknad som åter kommit igång. 

En stark förbättring har skett i vår finska verksamhet som trots en svår marknad lyckats öka omsättningen och vända förlust till vinst. Där växer vår affär inom offentlig sektor och industri. I Polen har vi också åter börjat växa, vi har förbättrat resultatet i Danmark och internationellt har vi nu en starkare Connectivity management-verksamhet. Det återstår fortfarande en bit på vår förändringsresa. Vi upplever nu att marknadsbilden börjar ljusna, vilket öppnar för fler möjligheter och ett högre tempo. 

Vår strategi och våra mål ligger fast. Nu samlar vi våra krafter för att växa vår affär och samtidigt fortsätta arbetet med löpande effektivisering till gagn för befintliga och nya kunder som vill dra nytta av den uppkopplade världens möjligheter.

Stockholm den 13 februari 2014

Niklas Flyborg
VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 70 594 96 78 
Camilla Öberg, CFO +46 73 398 50 01 
Kristina Cato, IR- och kommunikationschef +46 70 864 47 02 

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. 

Pressmeddelande i pdf