Bokslutskommuniké 2012


2013-02-13, 07:30

Oktober – december

· Omsättningen uppgick till 353,7 MSEK (393,1).
· Rörelseresultat EBITDA var -3,2 MSEK (42,8) och
rörelsemarginal EBITDA var -0,9% (10,9).
· Rörelseresultat EBIT var -10,4 MSEK (33,2) och rörelsemarginal EBIT var -2,9% (8,4).
· EBITDA i den löpande verksamheten var 25,2 MSEK (42,8)
och rörelsemarginal EBITDA 7,1% (10,9).
· EBIT i den löpande verksamheten var 18,0 MSEK (33,2)
och rörelsemarginal EBIT 5,1% (8,4).
· Resultat per aktie uppgick till -0,24 SEK (0,36).

Januari – december

· Omsättningen uppgick till 1 339,2 MSEK (1 481,0).
· Rörelseresultat EBITDA var 30,2 MSEK (65,4) och rörelsemarginal EBITDA var 2,3% (4,4)
· Rörelseresultat EBIT var -11,4 MSEK (-125,4) och rörelsemarginal EBIT var -0,9% (-8,5).
· EBITDA i den löpande verksamheten var 63,6 MSEK (93,4) och
EBITDA-marginalen var 4,7% (6,3).
· EBIT i den löpande verksamheten var 33,8 MSEK (53,6) och EBIT-marginalen var 2,5% (3,6).
· Resultat per aktie uppgick till -0,67 SEK (-2,58).
· Styrelsen föreslår ingen utdelning.

VD-ord

När vi nu lägger år 2012 bakom oss kan jag konstatera att det har varit ett år med en otillfredsställande ekonomisk utveckling, men med hög förändringstakt internt för att skapa ett effektivare Cybercom med högre lönsamhet. Vi har under året utökat våra affärer i de områden och med de kunder som vi ser som strategiskt viktiga framöver, och lämnat marknader och erbjudanden som vi inte rönt framgång inom. Förändringarna har varit kostsamma men nödvändiga, och vi möter nu våra kunder med starka erbjudanden inom Connectivity, där vi ser en god marknad.

Med fler uppkopplade enheter, mobiler, maskiner och människor fortsätter efterfrågan på säkra tekniska lösningar att öka. Den digitala resan är fortfarande bara i sin linda. År 2020 väntas antalet mobila enheter ha stigit till 50 miljarder. Människors beteenden förändras fort, affärer digitaliseras och förväntan på teknikens möjligheter blir allt högre. Här spelar Cybercom en viktig roll, det är vår hemmaarena - den ökade interaktionen mellan människor och organisationer, tjänster och system, i de nya behoven av samarbete, utbyten och mobilitet.

Under fjärde kvartalet har vi vunnit nya avtal med bl.a. Försäkringskassan, HSB, Inera, Köpenhamns Kommun, Lantmännen, LG Electronics, Mobill, Outotec, Sectra, Trafikverket, Transportstyrelsen och Volvo Car Corporations. Vår framgång hos dessa ledande företag och organisationer visar potentialen i Cybercoms konsulters expertis och erfarenhet.

Cybercoms omsättning under fjärde kvartalet uppgick till 353,7 MSEK (393,1). Resultatet belastas av 28,4 MSEK i engångskostnader. Exklusive dessa kostnader uppgår resultatet EBIT till 18 MSEK, vilket ger en marginal på 5,1%. Det är halvvägs till vårt långsiktiga lönsamhetsmål om 10%. Det är mot det målet vi styr, och när vi uppnår en stabil lönsamhetsutveckling kan vi också vända blicken mot ökad tillväxt. Under fjärde kvartalet 2012 initierade vi ett besparingsprogram i koncernen för att höja vår effektivitet och hantera den låga beläggning bolaget haft i vissa affärsområden under en längre tid. Programmet är nu genomfört och väntas ge en årlig besparing om 45 MSEK redan 2013.

Våra åtgärder började ge viss effekt i den svenska verksamheten under årets sista månader. Vi stärkte vår position inom offentlig sektor och industri och vår underkonsultaffär fortsatte att växa. Vi säkrade många av våra åtaganden hos våra större kunder genom förlängda avtal som löper över hela året 2013. Våra verksamheter i Göteborg och Linköping har haft en fortsatt hög efterfrågan och bra lönsamhetsutveckling. Vi har dock fortfarande utmaningar att hantera, bland annat i Finland.

Från 2012 utvecklar vi Cybercom med tydligt fokus på vår huvudmarknad i Norden, på lönsamhet framför tillväxt och på ett erbjudande inom Connectivity. I linje med detta har vi minskat vår kostnadsstruktur och avvecklat verksamheter som varit olönsamma eller ligger för långt från vår kärnkompetens. Cybercoms expertis och affär finns inom Connected Engineering, Connectivity Management, Digital Solutions och Secure Connectivity. Inom dessa områden har flertalet kunder valt att teckna nya ramavtal med oss 2012, för att kunna möta en uppkopplad värld med effektiva och kommersiella lösningar. Här finns en växande marknad.

På kort sikt har vi att hantera den svaga konjunkturen som fortsätter att prägla även 2013. Med de förändringar vi genomfört i bolaget, den kapitaltillförsel emissionen givit oss och med en stabilare finansieringslösning, står Cybercom bättre rustat. Vi har goda förutsättningar att fokusera på att utveckla vår affär och genom detta kunna uppnå våra strategiska och finansiella mål.

Stockholm den 13 februari 2013

Niklas Flyborg, VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 70 594 96 78
Camilla Öberg, CFO +46 73 398 50 01
Kristina Cato, IR- och kommunikationschef +46 70 864 47 02

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande i pdf