VD har ordet: Teknik och digitalisering i mänsklighetens tjänst


Vi siktar på nettopositivitet. Vi vill skapa hållbara affärer och säkra en positiv samhällsutveckling. Vår strategi för perioden 2019–2021 har tydligt fokus på innovation och hållbarhet. 

Hög tillväxt och god marginal

Ett framgångsrikt år är till ända. Det är stor efterfrågan på Cybercoms tjänster och vi växer på samtliga våra marknader. Vår positionering inom connectivity, IT-säkerhet och molntjänster resulterade i en organisk tillväxt på 14 procent under 2018. Våra kunder finns inom tillverkande industri, offentlig sektor och tjänsteindustrin. Vi har följt vår strategiska plan, utvecklat våra tjänster och åstadkommit en förflyttning av våra leveranser från IT-avdelningen till affärssidan hos våra kunder. Det gav högre lönsamhet – årets resultat före förvärvsavskrivningar uppgick till 162 MSEK, vilket vi är stolta över. De finansiella målen i Cybercoms just avslutade treårsplan var en tillväxt på i genomsnitt 5 procent per år och en marginal vid periodens slut om 10 procent.

I vår nya treårsplan siktar vi på fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet genom att bland annat utöka våra rådgivande tjänster och fokusera på IT-säkerhet och molntjänster. Som en följd av detta blir Cybercom Secure och CABG (Cybercom AWS Business Group) egna affärsområden från 2019.

Vår affär ska stödja Agenda 2030

Makers of tomorrow är vår mission och identitet. Vi vill skapa en hållbar framtid och vara våra kunders främsta affärspartner i den uppkopplade världen.

Det är en fantastisk tid vi lever i – maskininlärning och AI börjar få reell betydelse och 5G-näten börjar bli redo för att framtidssäkra smarta samhälls- och affärskritiska lösningar. FN:s Klimatpanel IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) framhåller möjligheten att nyttja digitalisering för att utveckla tekniska innovationer, organisationer, affärsmodeller och beteenden och för att minska världens energibehov. Det är ett viktigt budskap och något vi tar till oss i vår affärs- och tjänsteutveckling. Ett exempel är att våra säljare redan i offertstadiet markerar i vårt CRM-system om och vilket globalt hållbarhetsmål vår lösning kan bidra till.

Vi står grundade i våra värderingar att vara handlingskraftiga och ha insikt i de effekter våra tjänster och produkter leder till. Vi drivs av passion för att förändra till det bättre. Vi skapar tillit genom ärlighet och transparens. Med god affärsinsikt och innovativa lösningar bidrar vi till nya tankebanor och affärsmodeller. Det innebär också att vi fortsätter att stödja FN:s Global Compact och de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Digitalisering och hållbarhet går hand i hand

Digitaliseringen är vår tids starkaste samhällstrend och en katalysator för mänsklighetens utveckling. Teknik kan påverka positivt eller negativt, och vår roll är att leda kunderna i positiv riktning för att skapa hållbara affärer och framtidssäkra samhällsutvecklingen. Digitalisering och global hållbarhet bör gå hand i hand och för oss bildar de en gemensam drivkraft för innovation och tillväxt. Detta är bakgrunden till att Cybercom samlat branschkollegor och leder arbetet med Digitaliseringskonsulternas Färdplan för ett Fossilfritt Sverige.

Teknikens möjligheter är gränslösa

Vi är övertygade om att digitaliseringen kan transformera traditionella industrier, vilket i sin tur kan minska och till slut avveckla användningen av fossila bränslen. Ingen vet idag var gränserna går för teknikens möjligheter. Det är mycket troligt att tekniken kommer att hjälpa oss att lösa många stora utmaningar. Men för det krävs också eftertänksamhet och regelverk för etik och integritet. GDPR, som infördes under 2018, är ett exempel och det är ett område där Cybercoms IT-säkerhetsexperter hjälper kunderna att säkra regelefterlevnad.

”Vi affärsutvecklar i ljuset av de 17 globala målen. De är vårt ramverk för att skapa affärer.”

Cybercom möter kompetensutmaningen

Cybercoms och branschens stora utmaning är tillgången till rätt kompetens. Det behövs fler ingenjörer, systemutvecklare, arkitekter och specialister än vad som finns utbildade idag. Enligt IT&Telekomföretagen kommer det att saknas runt 70 000 IT-specialister i Sverige och 750 000 i Europa år 2022. Konkurrensen om kompetens ökar med bland annat stor personalrörlighet som följd. Cybercom möter utmaningen på flera sätt och vi har minskat vår personalrörlighet med 3 procent mellan 2017 och 2018. Vi rekryterar globalt och har idag över 45 nationaliteter bland våra medarbetare. Inkludering och mångfald är viktigt för oss, det skapar en gynnsam dynamik för våra talanger och våra innovationsprojekt.

Vårt kompetensnätverk är stort och växande. Vi samarbetar med ett stort partnernätverk av egenanställda konsulter. Under 2018 sysselsatte vi 500 konsulter, utöver våra egna. Vi har utökat våra interna akademier för specialiseringar. Vi är huvudsponsor av den framgångsrika föreningen Hello World! som erbjuder barn och unga att lära sig digitalt skapande, och på så sätt få fler att intressera sig för teknik och söka till tekniska högskolor. Vi är också stolt founding partner till Women In Tech för att öka teknikintresset hos kvinnor. Vi är övertygade om att vi i Norden och inom hela EU måste samverka för att främja digital utveckling och kompetens och vi kommer att dra vårt strå till stacken.

Strategi för specialisering och affärsnytta

Vår strategi för 2015–2018 har gett avsedd effekt och tog oss närmare våra nyckelkunder, där vi kraftigt har utökat våra affärer. Vår operativa modell breddade vårt samarbete i koncernen. Vi har en gemensam plattform för lärande och kompetensutveckling, Boosting Your Development, där vi med en agil approach lyfter medarbetarens professionella utveckling. Vårt varumärkesarbete har givit framgångsrikt resultat i kundundersökningar och i rekryteringsarbetet.

Nu är det tid för en ny plan, som ska utveckla Cybercom under åren 2019 till 2021. Vi tar sikte på tydligare specialisering och centers of excellence i våra verksamheter i Sverige, Finland, Danmark, Polen och Indien. Därtill kommer vi att öka vårt fokus på innovation och hållbarhet, både i erbjudandet till våra kunder och i våra medarbetares kompetensutveckling. Vi ska stärka vårt ledarskap genom ett gemensamt ledarprogram. Innovation och hållbarhet ska genomsyra våra handlingar och vårt dagliga arbete. Alla medarbetare ska spendera mer tid på innovationsarbete och hållbarhetsförståelse. För att säkra en förflyttning inför vi mål och nyckeltal för dessa områden.

Tack

Vårt kundarbete kommer att präglas av fortsatt förflyttning uppåt i värdekedjan; vi säkerställer att vi arbetar med kunder där vi kan utöka våra rådgivande tjänster och bidra med konkret affärsnytta.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare, kunder, ägare och partners – tillsammans gjorde vi 2018 värdefullt! Jag blickar framåt med ny energi, nu är det full fart på affärsutvecklingen.

Niklas Flyborg
Vd, koncernchef och Maker of tomorrow