Information om JCE Groups och Tequitys offentliga uppköpserbjudande


Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av webbplatsen.

Informationen på den här delen av webbplatsen är hänförlig till ett erbjudande, vilket inte riktar sig till personer vars deltagande förutsätter att någon ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (”Erbjudandet”).

Informationen på den här delen av webbplatsen får inte vidarebefordras, reproduceras eller göras tillgänglig i eller till något land där Erbjudandet skulle förutsätta att någon ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land, däribland Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller USA (”Begränsade Jurisdiktioner”) och utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning att, förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper, till personer i Begränsade Jurisdiktioner.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i någon Begränsad Jurisdiktion och Erbjudandet kan inte accepteras från personer i någon Begränsad Jurisdiktion. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade värdepapper för personer i Begränsade Jurisdiktioner får inte vidarebefordra dokumentation hänförlig till Erbjudandet eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till någon Begränsad Jurisdiktion.

Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Ovan nämnda begränsningar innebär att den här delen av webbplatsen inte får besökas av personer som är bosatta eller befinner sig i Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller USA eller någon annan Begränsad Jurisdiktion.

Genom att klicka på ”Accepterar” nedan bekräftar du att du har läst och accepterar ovanstående information rörande Erbjudandet, villkoren och begränsningarna samt att du inte är bosatt eller befinner dig i Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller USA eller någon annan Begränsad Jurisdiktion. Om du är bosatt eller befinner dig i en Begränsad Jurisdiktion eller inte accepterar villkoren ovan, måste du klicka på ”Accepterar inte”.

 

[Accepterar]                                [Accepterar inte]