Definitioner


Avkastning på eget kapital
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.¹

Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.¹

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning.¹

EBIT
Rörelseresultat.

EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

Förädlingsvärde per anställd
Rörelseresultat plus arbetskraftskostnader dividerat med genomsnittligt antal anställda. Arbetskraftskostnader beräknas som lönekostnader med tillägg för 35 procent schablon för sociala avgifter.

Genomsnittligt antal aktier
Ett vägt genomsnitt av under året utestående aktier.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning
Ett vägt genomsnitt av under året utestående aktier samt potentiellt tillkommande aktier.

Kassaflöde per aktie efter utspädning
Kassaflöde från löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning.

Kassagenerering
Kassaflöde från löpande verksamheten dividerat med årets resultat för kvarvarande verksamhet justerat för ej kassaflödespåverkande poster.

Nettomarginal
Resultat före skatt i procent av omsättningen.

Nettoskuldsättning
Räntebärande skulder minus likvida medel dividerat med eget kapital.

Resultat per aktie efter utspädning
Årets resultat i relation till genomsnittligt antal aktier efter utspädning.

Räntetäckningsgrad
Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i procent av eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

¹ När ett genomsnittligt värde ska beräknas för nyckeltalen ovan tillämpas metoden IB+UB/2.

Camilla Öberg

CFO Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt