Vad innebär hållbar marknadsföring?


2017-06-20, 09:00 Publicerat av: Sanna Lindberg

Hållbar marknadsföring, eller grön marknadsföring, innebär att företaget i fråga arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågan ur sociala och samhälleliga aspekter. Detta är motsatsen till företag som blir kritiserade för avfallshantering, prissättningar och missledande marknadsföring. Företag tänker i allt större grad utifrån en hållbarhetsaspekt även när det gäller marknadsstrategier och marknadsföring.

Att arbeta hållbart med marknadsföring innebär att ta tillvara på sina kundrelationer och förklara vikten av att arbeta hållbart för kommande generationer. Fokuset på produkterna och tjänsterna är inte det enda som är viktigt utan även samhället i stort samt vår planet.

Nedan strategier är vanligast förekommande:

  • Kundorienterad marknadsföring
  • Värdeorienterad marknadsföring
  • Innovativ marknadsföring
  • Missionsorienterad marknadsföring
  • Samhällsorienterad marknadsföring

Kundorienterad marknadsföring (Consumer-oriented marketing)

Kundorienterad marknadsföring handlar om att utgå från kundens perspektiv - att förmedla ett budskap om att just ert företag är det bättre valet. Detta är marknadsföring som kunden kan se utifrån sitt eget perspektiv.

Säg att du äger ABC Fluid Change och att du vill använda dig av hållbar maknadsföring för att engagera fler kunder. Du kan då exempelvis skapa annonser som visar barn och föräldrar som leker vid en å. Ena sidan av ån är fylld med oljepölar medan det på andra sidan finns en lekplats av återvunna oljeprodukter. Konsumenterna kan tänka in sig i scenariot och se sig själva vid strömmen med sina barn. En annons av denna typ skulle kunna köras med budskapet att återvinning med ABC är det hållbara valet.

Värdeskapande marknadsföring (Customer-value marketing)

Värdeskapande marknadsföring är då ett företag bygger ett värde för sina kunder. Det innebär i praktiken att företaget undersöker vad målgruppen vill ha och därefter försöker matcha erbjudandet utifrån detta.

Till exempel kan vi för vårt företag fokusera vår marknadsföring på att stödja våra kunders livsstil. De flesta av våra kunder kanske arbetar under dagtid. Vi kan då exempelvis marknadsföra att några av våra tjänster innefattar 24-timmars support så att kunderna inte behöver förlora dyrbar tid under dagen då de arbetar. Att markera denna bekvämlighet är marknadsföring av ett särskilt kundvärde.

Innovativ marknadsföring (Innovative marketing)

Innovativ marknadsföring handlar om att ständigt uppdatera produkter och tjänster med hjälp av ny teknologi. Detta innebär att en har en målgrupp som är nyfiken och applåderar åt nya teknologier.

Kanske kan vi genom nya tekonologier hjälpa våra kunder att bli mer hållbara? Exempelvis genom en app som säger hur mycket vatten en förbrukar i hemmet. Med ny teknik och med ett sunt och hållbart tänk kan vi visa en grön väg för våra kunder.

Missionsinriktad marknadsföring (Sense-of-mission marketing)

Missionsinriktad marknadsföring är i grunden en marknadsprincip som säger att en organisation måste definiera sitt uppdrag på ett sådant sätt att det har ett bredare socialt sammanhang än att enbart vara produktorienterat.

Detta koncept har lett till en ny generation av aktivistiska entreprenörer som är utbildade företagsledare med en känsla av socialt ansvar och en passion för något större än enbart produkten i sig. Ett exempel på detta är Dove. Efter att forskning utförd av Unilever avslöjade att endast 2% av 3300 undersökta kvinnor tyckte att de var vackra beslutade Unilever att omdefiniera begreppet skönhet. Syftet med kampanjen var att upptäcka ”riktig skönhet” samt att hjälpa kvinnor att vara nöjda med hur de är – att ”normal är det nya vackra”.

Samhällsorienterad marknadsföring (Social marketing)

Samhällsorienterad marknadsföring är en kommersiell process som främst går ut på att tillfredsställa efterfrågan från kunderna och att leverera produkter effektivare än konkurrenterna. Detta resulterar i fördelar för såväl kunder som för samhället i stort. Denna typ av marknadsföring tenderar att balansera företagets vinst, kundernas efterfrågan och samhällsnyttan. I detta koncept ingår att man i sin marknadsföring tar med sociala- och etiska aspekter.

Med samhällsorienterad marknadsföring kan en skapa och vårda kundrelationer. Det är även ett sätt att påverka kundernas uppfattning om företaget och kan resultera i en differentiering från konkurrenterna.

Fokusera på det ni kan

Alla företag börjar där de kan och alla de ovanstående typerna går att använda, men behöver förankras med marknadsstrategin. Beslut bör fattas på ledningsnivå om varför en ska arbeta med marknadsföring på ett mer hållbart sätt. Produkter och tjänster är den fundamentala delen för företagens överlevnad, för planetens välmåendes skull och för kommande generationer.

Våra val är viktigare än någonsin. Om vi med hjälp av grönare marknadsföring och genom att skapa hållbara lösningar för våra kunder även kan hjälpa dem att bli mer hållbara är valet självklart.


comments powered by Disqus