Palapeli Suomi.fi-asiointipalvelusta


2017-03-21, 12:30 Kirjoittanut Jani Ojala

Tässä on muutamia palapelin paloja, joista Suomi.fi-asiointipalvelu on tehty. Näissä palasissa asiaa lähestytään kehityshankkeen näkökulmalla, mutta siihen liittyy myös hallinnollisempi näkökulma, jossa erilaiset asiat, kuten lupa-asiat nousevat vahvasti esille. Asiointipalvelu kytkeytyy Suomi.fi-palveluihin, sekä palvelua tarjoavan organisaation käyttämiin omiin tietovarantoihin. Tarjoten käyttäjilleen digipalvelun kautta asiointimahdollisuuden kyseisen organisaation ydinpalveluihin.

 

Käyttökokemus alkaa edustapalvelusta

Asiointipalvelu näkyy loppukäyttäjälle monesti vain edustapalvelun tarjoaman käyttöliittymäkokemuksen kautta. Tämä on samalla organisaation palvelurajapinta, jossa palvelukokemuksen ydin muodostuu asiointipalvelun käyttöliittymän toiminnasta. Ihmisten verkkokäyttäytyminen on muuttunut nopeasti ja nykyään monissa palveluissa asioidaan suoraan älypuhelimen, tai muun kannettavan laitteen avulla. Siksi tämä on hyvä ottaa huomioon jo palvelun suunnittelussa. Suomi on monikulttuurillinen valtio, monikielisyys palvelukokemuksessa ilmentyy erityisesti edustapalvelussa.

   

Taustapalvelu kokoa narut yhteen

Asiointipalvelussa taustapalvelu kokoaa erilaiset tiedot yhteen ja varmistaa, että edustapalvelun tarvitsemiin loppukäyttäjälle kuuluviin tietoihin päästään sujuvasti kiinni oikealla hetkellä. Tämä toimii samalla integraation ensimmäisenä reunapisteenä ja lonkerot siitä eteenpäin ulottuvat erilaisiin tietojärjestelmiin ja ydintietovarantoihin. Voidaan sanoa, että taustapalvelu tekee sen kovan työn, jotta edustapalvelun kautta saatava palvelukokemus olisi miellyttävä.

  

Integraatioratkaisu organisaation käyttämien tietojärjestelmien ja asiointipalvelun väliin

Organisaatioilla on omat ydintehtävänsä. Näitä tehtäviä tukemassa organisaatiolla on tietojärjestelmät. Asiointipalvelun käyttötapauksissa näitä ydintehtäviä vastaavia palveluita tarjotaan loppukäyttäjille digipalveluna. Jotta ydintehtävien mukaiset palvelutiedot olisivat asiointipalvelun hyödynnettävissä, tulee ne hakea mahdollisesti useammasta eri tietojärjestelmästä, tätä työtä suorittaa usein integraatioalusta.

 

IT-prosessit organisaatioiden ydintehtävien tukena

Asiointipalvelu toimii digipalveluna loppukäyttäjille. Organisaation ydintehtävien tukena on käytössä erilaisia tietojärjestelmiä ja niihin liittyviä IT-prosesseja. Nämä vaikuttavat integraatioiden toteuttamiseen kehitysprojektin aikana, kuin myös asiointipalvelun jatkuvien palveluiden organisoimiseen. Ne asiat ovat yhteen sovitettavia asioita, mutta tuovat usein yllätyksiä varsinkin hankkeen aikatauluihin ja vastuukysymyksiin.

 

Suomi.fi-palveluihin liittyminen

Asiointipalvelun hyödyllisyys syntyy vasta, kun se liitetään muihin palveluihin. Suomi.fi-palvelut koostuvat monesta erillisestä palvelusta ja niiden käyttötarve on jokaisella asiointipalvelulla erilainen. Teknisesti liittymistapa vaihtelee ja palvelukohtaisesti on hyvä varautua tarpeeseen sovittautua palvelukohtaiseen rajapintaan. Liityttäessä Suomi.fi-palveluväylän kautta palveluihin tarvitaan väliin aina oma liityntäpalvelin ja todennäköisesti sovitinpalvelu sovittamaan oma tietojärjestelmä tai asiointipalvelu palveluväylä yhteensopivaksi.Suomi.fi-palveluväylän varrella on joukko muiden toimijoiden luotettuja liityntäpalvelimia ja palveluväylän ylläpidon operoima keskuspalvelin. Kaikki palveluväyläliikenne kulkee vain näiden luotettujen palvelimien kautta. Käytännön kehityshankkeissa liityntäpalvelimia tarvitaan erikseen tuotannon ja testauksen tarpeita varten. Kokeilua tai vaikkapa demoilua varten voidaan palveluväylän ominaisuuksia testata myös kehitysympäristössä. Kaikki Suomi.fi-palvelut eivät ilmenny palveluväylän kautta. Esimerkkinä tästä on Suomi.fi-tunnistus, jossa tunnistautumisessa hyödynnetään vakiintuneita tunnistautumisteknologioita, sekä tunnistetun käyttäjän tietojen välityksen teknologioita Suomi.fi-tunnistuspalvelun ja asiointipalvelun välillä.

  

Sovituspalvelut

Jotta asiointipalvelu voi liittyä Suomi.fi-palveluväylän kautta muihin palveluihin, tarvitaan viestintää varten erillinen sovitinpalvelu, joka itse tarjoaa web service-tyyppisen palvelurajapinnan, tai hyödyntää palveluväylän ylitse toista web service-palvelua. Näissä viestintä palveluväylän yli kulkee SOAP-tyyppisinä viesteinä. Sovitinpalvelu toimii siis yhdenlaisena tulkkina, joka toimii asiointipalvelun ja Suomi.fi-palveluväylän kautta toisen palvelun välissä. Keskustelukielen määrittää Suomi.fi-palveluväylä ja sisällön palvelua tarjoava taho.

 

Turvaratkaisut  

Suomi.fi-palvelut poikkeavat joistakin muista IT-ratkaisuista muutamassakin kohtaa. Suomi.fi-palvelut nojaavat internetin laajaan hyödyntämiseen. Toinen asia on se, että ratkaisu on hajautettu. Palveluita tarjoavat organisaatiot, tarjoavat ja hallitsevat itse omia ydintietojaan ja tietojärjestelmiään. Palvelutietovaranto kokoaa yhteen valtavan joukon eri organisaatioita ja heidän digipalveluitaan. Kyseiset palvelut kuitenkin pyörivät näiden organisaatioiden alaisuudessa erilaisissa pilvi ja konesaliratkaisuissa. Suomi.fi-palveluväylä toimii organisaatioita yhdistävänä integraatioalustana. Kuitenkaan kyseessä ei ole yksi väylä, vaan hajautettu joukko liityntäpalvelimia, jotka Suomi.fi-palveluväylän määritysten ja keskuspalvelinten avulla luottavat toisiinsa. Peruselementeiltään Suomi.fi-palvelut ovat hajautettuja ja internet pohjaisia. Palveluiden suojaamisessa ei ole pyritty piilottamaan niitä IT-toimittajien suljettuihin verkkoihin, vaan tieto kulkee internetin yli monitasoisten suojausratkaisujen sisällä. Monitasoisissa suojausratkaisuissa taas käytetään, yleisesti koeteltuja tekniikoita, joita kuormitetaan koko ajan miljoonissa ja miljoonissa palveluissa ympäri internet maailmaa. Tietoturvaongelma tässä arkkitehtuurissa nousee helposti esille, mutta se myös korjataan nopeasti. Myös Suomi.fi-palvelut ottavat nopeasti uusia tietoturvapäivityksiä käyttöönsä. Turvallisuus ei siis perustu piilottamisen suojaan, vaan aktiiviseen monikerroksiseen suojausratkaisuun.

  

Jatkuva palvelu

Suomi.fi-asiointipalvelu on internetissä saatavilla oleva digipalvelu, siinä missä moni muukin digipalvelu. Riippuen siitä minkälaisia palveluita organisaatio ydintehtäviensä mukaisesti asiointipalvelussa tarjoaa, saadaan palveluille erilainen määrä loppukäyttäjiä. Kuten moni muukin tietojärjestelmä myös asiointipalvelu ja sen monimuotoiset tietojärjestelmäkytkökset ovat jatkuvien muutosten ja myös vikatilanteiden alaisena. Jotta loppukäyttäjät saisivat asiointipalvelusta mahdollisimman hyvän palvelukokemuksen, tulee asiointipalvelua käsitellä jatkuvana palveluna, jossa sen toimintaa seurataan valvontaohjelmien ja ihmisten toimesta. Mahdollisissa vikatilanteissa asiaa ruvetaan selvittämään ja palvelu pyritään saattamaan nopeasti toimintakuntoon .

 

Mahdollista julkaisut ja nojaa ketterään kehitykseen

Yksi osa hyvää palvelukokemusta digipalveluissa on se, että niitä kehitetään ja parannetaan koko ajan. Näin palveluita saadaan paremmin sovitettua vastaamaan kohdeyleisön tarpeita. Jotta palvelukokemus kehittyisi positiiviseen suuntaan, tulee organisaation varautua ketterien kehityshankkeiden toimintamalliin. Asiointipalvelun taustalla olevan julkaisumallin on hyvä myös tukea mallia, jossa laadunvarmistus voidaan suorittaa hyvin, mutta jossa kypsät julkaisut saadaan ulos nopeasti. Yllätysten niin vaatiessa, paluu edelliseen toimivaan julkaisuversioon pitäisi tapahtua myös nopeasti. Onneksi nykyään on monia hyviä työskentelytapoja, sekä tekniikoita jotka tukevat jatkuvien julkaisujen toimintamallia. Esimerkkinä DevOps joka tukee jatkuvan kehittämisen ja julkaisun toimintamallia. Teknisellä puolella pilviympäristöt, erilaiset automatisointiratkaisut ja asiointipalvelun ydinosien upottaminen kontteihin luovat pohjan digipalvelun nopealle kehittämiselle.

  

Suomi.fi-palveluiden kehityksen iholla

Myös Suomi.fi-palvelut ovat kehityksen alla. Tämä kehitys tuo uusia ydinpalveluita, mutta myös parantaa olemassa olevia, sekä pitää palvelut turvallisina. Asiointipalveluita tarjoavan organisaation tulee itse, tai IT-kumppaninsa kuten Cybercomin kautta pysyä ajan tasalla siitä, mihin suuntaan Suomi.fi-palvelut kehittyvät ja mitä muutoksia palveluihin on tulossa. Tämä varmistaa asiointipalvelun ja Suomi.fi-palveluiden integraation toimivuuden.

 


Tässä muutamia palapelin paloja, joista Suomi.fi-asiointipalvelu koostuu. Vaikka asiat saattavat vaikuttaa hankalilta, on Suomi.fi-asiointipalvelun tekninen kehittäminen suoraviivaista ja sisältää hyvin paljon samoja palasia, kuin muidenkin digipalveluiden kehittäminen. Blogikirjoitussarjan seuraavassa julkaisussa kurkkaamme mitä muita palasia Suomi.fi-asiointipalvelun palapeliin kuuluu.

 


comments powered by Disqus

Jani Ojala

Advisory Consultant

Näytä puhelinnumero
Näytä sähköpostiosoite

suosittelen myös näitä

Liity suomi.fi

Liity suomi.fi-palveluväyään helposti. Lue lisää täältä

Aikasempi blogi kirjoitus Suomi.fi-asiointipalveluista.

Lisätietoa Managed Cloud Services ja Digitalisaatio asioista.